1. Sąvokos

1.1 Šiose Taisyklėse didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes:
Klientas – reiškia asmenį, kuris pats ar kurio nepilnametis vaikas (-ai) naudojasi Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis pagal su Klientu sudarytą Sutartį;
Paslaugos – reiškia Paslaugų teikėjo organizuojamą IMPULS sporto akademiją, kurios metu sporto treneriai moko taisyklingai sportuoti, bei suprasti savo kūno poreikius;
Paslaugų teikėjas – reiškia UAB „Impuls LTU“, juridinio asmens kodas 302632507, buveinės adresas Kareivių g. 14, Vilnius;
Akademija – reiškia IMPULS Sporto Akademiją (vykstančią konkrečiame Paslaugų teikimo sveikatingumo klube), kuri yra skirta skatinti vaikų fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną;
Sutartis – reiškia Paslaugų teikimo sutartį, kurią privalo sudaryti Klientas ir Paslaugų teikėjas prieš pradėdamas lankyti Akademiją;
Šalys – reiškia Klientą ir Paslaugų teikėją kartu;
Taisyklės – reiškia šias naudojimosi Akademijos Paslaugomis taisykles (įskaitant priedus), kurios yra neatskiriama Sutarties dalies. Esant prieštaravimams tarp Sutarties ir Taisyklių nuostatų viršenybę turi Taisyklių nuostatos. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada atnaujinti / pakeisti Taisykles apie tai įspėjęs Klientus interneto tinklapyje www.impuls.lt; www.impulsakademija.lt;

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Teisę naudotis Akademijos paslaugomis turi asmenys Paslaugų teikėjo nustatyta tvarka įsigiję Akademijos narystę ir sumokėję mokestį bei raštu patvirtinę, kad yra pilnai susipažinę su šiomis Taisyklėmis. Už nepilnamečius klientus iki 15 metų imtinai pasirašo jų tėvai (globėjai).
2.2. Taisyklės privalomos visiems Akademijos Klientams nepriklausomai nuo jų amžiaus.
2.3. Klientas pats asmeniškai atsako už savo vaiko sveikatos būklės tinkamumą naudotis Akademijos teikiamomis Paslaugomis.
2.4. Nepilnamečių vaikų tėvai / globėjai / rūpintojai privalo:
2.4.1. raštu patvirtinti savo susipažinimą su Taisyklėmis ir jų laikytis;
2.4.2. prieš nepilnamečiui vaikui pradedant lankyti Akademiją, užtikrinti nepilnamečio vaiko susipažinimą su Taisyklėmis;
2.4.3. informuoti Akademijos personalą apie nepilnamečio vaiko sveikatos būklę (lėtines ir ūminės ligas, alergijas ir t.t.) arba elgesio ir bendravimo ypatumus (padidintą jautrumą, hiperaktyvumą ir pan.). Nepilnamečiai vaikai privalo pristatyti gydytojo pažymą, kad vaikui leidžiama dalyvauti Akademijos organizuojamuose užsiėmimuose, nurodant kokios išskirtinės priežiūros sąlygos ar fizinis krūvis jam rekomenduojamas. Tėvai / globėjai / rūpintojai, leisdami nepilnametį vaiką į Akademiją, tačiau nepateikę nepilnamečio vaiko sveikatos pažymos, prisiima visą atsakomybę dėl nepilnamečio vaiko sveikatos būklės;
2.4.4. atsižvelgti į Akademijos personalo pastabas dėl netinkamo jų nepilnamečio vaiko elgesio Akademijos metu. Vaikai, kurių elgesys būna nesaugus jiems patiems ir aplinkiniams, nepagarbus Akademijos personalo atžvilgiu, gali būti nedelsiant pašalinami iš Akademijos apie tai pranešus tėvams / globėjams / rūpintojams.
2.5. Vaikus lydintys suaugusieji gali padėti jiems nusiprausti bei persirengti, laikantis šiose Taisyklėse ir Sutartyje įtvirtintų nuostatų. Vaikus lydintys suaugusieji pilnai atsako už jų saugumą. Suaugusieji, lydintys vaikus, Akademijos treniruočių metu į grupinių užsiėmimų zoną gali patekti tik palikę rūbinėje lauko drabužius ir persiavę avalynę į tinkamą avėti grupinių užsiėmimų zonoje. Draudžiama filmuoti ir fotografuoti (saugant kitų klientų privatumą).
2.6. Vaikai ir juos lydintys asmenys (jei tokie yra) į persirengimo rūbines yra įleidžiami ne anksčiau kaip likus 10 minučių iki treniruotės pradžios.
2.7. Vaikai bei juos lydintys suaugusieji yra įleidžiami į Akademijos grupinių užsiėmimų zoną tik kai vaikai ir juos lydintys suaugusieji yra su specialiomis vienkartinėmis apyrankėmis, kurios yra išduodamos atitinkamo Paslaugų teikėjo sveikatingumo klubo registratūroje prieš apsilankymą. Specialios apyrankės yra skirtos Akademijos personalui identifikuoti Akademiją lankančius vaikus. Vienkartinės apyrankės privalo būti segimos viso užsiėmimo metu. Apyrankes nusisega tik treneris po treniruotės. Pastebėjus, kad vaikas yra be specialios vienkartinės apyrankės, jis nedelsiant turi palikti grupinių užsiėmimų zoną.
2.8. Klientas atsako už savo bei Kliento nepilnamečio vaiko(-ų) Akademijos metu padarytą žalą ir užtikrina savo bei Kliento vaiko(-ų) kitiems asmenims, turtui ar Paslaugų teikėjui, jo darbuotojams bei kitiems tretiesiems asmenims padarytos turtinės ar neturtinės žalos atlyginimą teisės aktų nustatyta tvarka.
2.9. Paslaugų teikėjas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už Akademijoje esančio Kliento saugumą. Kliento saugumas ir sveikata garantuojama tik tuo atveju, kai Klientas Akademijos priemones naudoja pagal paskirtį, laikosi Akademijos personalo nurodymų, saugaus elgesio reikalavimų, Taisyklių ir Sutarties reikalavimų.

3. Akademijos metu Klientas privalo

3.1. laikytis Akademijos personalo nurodymų dėl Akademijos tvarkos, taip pat kitų nurodymų, kurie užtikrina sveikas ir saugias buvimo Akademijos sąlygas bei netrukdytų kitiems Akademijoje / sveikatingumo klube esantiems asmenims;
3.2. Klientas patekti į grupinių užsiėmimų zoną, kurioje vyks Akademijos užsiėmimai, gali tik tuomet kai tai leidžia treniruotes vedantis treneris ir tik lydint treneriui arba kitam Akademijos personalo darbuotojui;
3.3. nepalikti Akademijos užsiėmimų be Akademijos personalo leidimo;
3.4. pasibaigus Akademijos užsiėmimams nedelsiant palikti grupinių užsiėmimų zoną ir lydint Akademijos personalo atsakingam asmeniui keliauti į persirengimo kambarius;
3.5. kaskart grąžinti raktą nuo persirengimo spintelės bei apyrankę (kai ji privaloma nepilnamečiam vaikui ar jį lydinčiam suaugusiajam).

4. Akademijos metu Klientui draudžiama

4.1. pasibaigus Akademijoje vykstančiai treniruotei likti grupinių užsiėmimų zonoje
4.2. stumdytis;
4.3. draudžiama eiti į vandens pramogų zoną prieš arba po Akademijos užsiėmimų;
4.4. Akademijos užsiėmimų metu, grupinių užsiėmimų zonoje valgyti (įskaitant kramtyti kramtomąją gumą);
4.5. naudotis treniruokliais, jeigu nėra prižiūrinčio personalo;

5. Akademijos metu Klientas privalo turėti

5.1. rankšluostį;
5.2. sportinę aprangą, avalynę;
5.3. gertuvę;

Pokyčiai nuo rugsėjo 13 dienos

Rugsėjo 03, 2021

Svarbi informacija: dėl Vyriausybės nustatytų ribojimų, nuo rugsėjo 13 d. sportuoti sporto klubuose bus galima tik turint galimybių pasą.

Plačiau