Taisyklės

 • Turėk narystės kortelę
 • Lankykis 1 x 3,5 val. per dieną
 • Pasitikrink sveikatą
 • Naudok tik nedūžtančią tarą
 • Vilkėk patogią ir tam skirtą aprangą
 • Sportuok tik su tam skirta ir švaria sportine avalyne
 • Laikykis saugaus elgesio taisyklių
 • Naudok inventorių tik pagal paskirtį
 • Nevėluok į treniruotes
 • Nevartok svaigalų
 • Nevalgyk sporto klube
 • Nefotografuok ir nefilmuok

Naudojimosi IMPULS sveikatingumo klubų teikiamomis paslaugomis tvarka ir taisyklės

 • Bendrosios nuostatos ir terminai

   

  1.1. Bendrosios nuostatos ir terminai

  1.1.1. Taisyklės – tai šios Naudojimosi „Impuls“ sveikatingumo klubų teikiamomis paslaugomis taisyklės, kurios nustato Sveikatingumo klubų paslaugų teikimo tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus klientams (apibrėžti žemiau), Sveikatingumo klubo ir jo kliento teises, pareigas bei įsipareigojimus. Taisyklės yra sutartis tarp kliento ir Sveikatingumo klubo. Taisyklės yra pateikiamos interneto svetainėje www.impuls.lt. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems pagrindams ar aplinkybėms, Sveikatingumo klubo administracija turi teisę atnaujinti Taisykles apie tai įspėjusi klientus interneto tinklapyje www.impuls.lt prieš 10 dienų iki tokio taisyklių atnaujinimo.
  1.1.2. Sveikatingumo klubai (-as) - tai sveikatingumo klubai (-as), pažymėti (-as) prekės ženklu „Impuls“, kuriems (-iam) taikomos Taisyklės.
  1.1.3. „Paslaugos“ – tai Sveikatingumo klubo teikiamos paslaugos, kurias sudaro treniruočių (grupinių užsiėmimų) ir treniruoklių salės paslaugos, vandens ir pirčių zonos paslaugos bei papildomos paslaugos (pvz. tokios, kaip mokymas plaukti), už kurias klientas sumoka papildomą mokestį.
  1.1.4. Sveikatingumo klubo klientas (arba „klientas“) – tai asmuo, Sveikatingumo klubo nustatyta tvarka įsigijęs nustatyto laikotarpio narystę ar vienkartinio apsilankymo bilietą arba nemokamai išbandantis Sveikatingumo klubo paslaugas, taip pat asmuo, kuris nors ir neįsigijo narystės ar vienkartinio apsilankymo bilieto, tačiau įsigijo aukščiau nurodytas papildomas mokamas paslaugas. Asmenims, nemokamai išbandantiems Sveikatingumo klubo paslaugas, taip pat galioja šios Taisyklės su kuriomis jie privalo būti rašytinai susipažinę.
  1.1.5. Narystė – tai asmens įgyta teisė, nustatytą laikotarpį, lankytis Sveikatingumo klube bei naudotis Sveikatingumo klubo paslaugomis, priklausomai nuo įsigytos narystės tipo.
  1.1.6. Vienkartinio apsilankymo bilietas – tai asmens įgyta teisė vieną kartą apsilankyti Sveikatingumo klube bei pasinaudoti Sveikatingumo klubo paslaugomis, priklausomai nuo įsigytų paslaugų tipo.
  1.1.7. Nario piršto atspaudas (toliau – „piršto atspaudas“) – tai kliento, kuris naudojasi Sveikatingumo klubuose įrengtais pirštų atspaudo modelių skaitytuvais, neatkuriamas piršto atspaudo modelis, pateikiamas atvykus į Sveikatingumo klubą ir nuskaitomas klientui pridėjus pirštą prie pirštų atspaudo modelių skaitytuvo. Pridėjus pirštą prie pirštų atspaudo modelių skaitytuvo, klientas identifikuojamas ir įgyja teisę naudotis atitinkamomis Sveikatingumo klubo paslaugomis.
  1.1.8. „Rezervacija“ vietos rezervavimas dalyvauti grupiniuose užsiėmimuose. 

  1.2. Teisė naudotis sveikatingumo klubo paslaugomis

  1.2.1. Teisę naudotis Sveikatingumo klubo paslaugomis turi asmenys Sveikatingumo klubo nustatyta tvarka įsigiję narystę arbą įsigiję vienkartinio apsilankymo bilietą bei pasirašytinai, t.y. pasirašę arba Taisyklėse, arba Susipažinimo su Taisyklėmis formoje. Už nepilnamečius klientus iki 16 metų pasirašo jų tėvai (globėjai), nuo 16 metų – kartu su tėvais (globėjais) pasirašo ir pats nepilnametis.
  1.2.2. Nepilnamečiai klientai iki 4 metų amžiaus (imtinai), kartu su tėvais (globėjais) lankydamiesi sveikatingumo klubo vandens zonoje, privalo dėvėti specialias vandens zonai pritaikytas skysčių į išorę nepraleidžiančias sauskelnes.
  1.2.3. Nepilnamečius klientus iki 16 metų bei jų grupes turi lydėti ir prižiūrėti pilnamečiai asmenys. Rekomenduojama, kad:

  • iki 10 asmenų iki 16 metų grupę lydėtų ir prižiūrėtų ne mažiau kaip 1 pilnametis asmuo;
  • 11-20 asmenų iki 16 metų grupę lydėtų ir prižiūrėtų ne mažiau kaip 2 pilnamečiai asmenys, kt.

  1.2.4. Nepilnamečiai klientai iki 16 metų amžiaus gali lankytis:

  • vandens zonoje tik prižiūrimi juos lydinčių suaugusiųjų (pvz. tėvų (globėjų)). Klientai, atvykę į vandens zoną su nepilnamečiais vaikais iki 16 metų, privalo laikytis sveikatingumo klubo plaukimo instruktorių ir budėtojų nurodymų;
  • tik tuose grupiniuose užsiėmimuose, kuriuos jiems parenka užsiėmimų instruktoriai, atsižvelgiant į kliento pateiktą gydytojo pažymą ir tėvų sutikimą bei užsiėmimo poveikį;
  • sportuoti grupinių užsiėmimų salėse ir x-fit zonose su asmeniniu treneriu tik tuomet, kai pristato gydytojų pažymą, tėvų (globėjų) sutikimą ir pasirašo įsipareigojimą, kad vaikas sportuos visada tik su treneriu kol galios jo narystė;
  • sportuoti ir būti treniruoklių salėje nepilnamečiams klientams iki 16 metų amžiaus (nepriklausomai nuo to ar kartu su juo yra jį lydintis suaugęs asmuo ir/ar jo tėvai (globėjai) yra raštu sutikę, kad jų nepilnametis vaikas iki 16 metų sportuotų treniruoklių salėje) yra draudžiama. Šio punkto nesilaikymas laikomas grubiu taisyklių pažeidimu, atleidžiančiu Sveikatingumo klubą nuo bet kokios atsiradusios žalos ar atsakomybės, įskaitant ir dėl atsiradusių sveikatos sutrikimų.

  1.2.5. Nepilnamečiai klientai iki 16 metų bei juos lydintys suaugusieji Taisyklių nustatyta tvarka įleidžiami į vandens zoną tik, kai nepilnamečiai klientai iki 16 metų bei juos lydintys suaugusieji yra su specialiomis vienkartinėmis apyrankėmis, kurios yra išduodamos Sveikatingumo klubo registratūroje prieš apsilankymą. Specialios apyrankės yra skirtos Sveikatingumo klubo personalui identifikuoti nepilnamečius klientus iki 16 metų esančius klube. Vienkartinės apyrankės privalo būti segimos viso buvimo Sveikatingumo klube metu. Apyrankes nusisegti galima tik perėjus sukamuosius vartelius į Sveikatingumo klubo registratūros erdvę. Pastebėjus, kad nepilnametis klientas iki 16 metų yra be specialios vienkartinės apyrankės ir/ar jį lydinčio suaugusiojo priežiūros, nepilnametis klientas iki 16 metų privalo nedelsiant palikti vandens zoną iki kol yra surandami jį lydintys suaugusieji. Jei suaugusiųjų lydinčių asmenų nėra šalia ir jų paieška užtrunka, nepilnametis klientas iki 16 metų privalo nedelsiant palikti vandens zoną. Nepilnametį klientą lydinčių asmenų paieška paskelbiama per radijo ryšį. Tokie lydintys asmenys turi nedelsiant reaguoti į skelbiamą informaciją ir informuoti Sveikatingumo klubo personalą apie jo lydimą nepilnametį klientą iki 16 metų. Sveikatingumo klubo personalas turi teisę duoti privalomus nurodymus nepilnamečiui klientui iki 16 metų ir lydinčiam suaugusiajam nedelsiant palikti vandens zoną ir / ar imtis visų būtinų priemonių (įskaitant priverstinį išvedimą) tam, kad toks nepilnametis klientas iki 16 metų ir jį lydintys suaugusieji nedelsiant paliktų vandens zoną.
  1.2.6. 16-17 metų amžiaus nepilnamečiai klientai treniruoklių salėje gali sportuoti tik pateikę vieno iš tėvų (globėjų) rašytinį prašymą, pažymą apie sveikatos būklę ir pasirengimą sportuoti treniruoklių salėje. Tokiu atveju tėvai (globėjai) prisiima visą riziką susijusią su 16-17 metų amžiaus nepilnamečių klientų sveikata ar bet kokia žala jų sveikatai ir gyvybei.
  1.2.7. Vaikai iki 6 metų (imtinai) įleidžiami į bet kurios lyties persirengimo patalpas ir dušines su juos lydinčiu suaugusiuoju arba vieni. Vaikai nuo 7 metų amžiaus renkasi savo lytį atitinkančias persirengimo patalpas ir persirengia vieni, lydintis asmuo, gali kreiptis į tos pačios lyties kaip vaikas Sveikatingumo klubo darbuotojus ir esant galimybei darbuotojas gali padėti vaikui persirengti.
  1.2.8. Nepilnamečius klientus iki 16 metų lydintys suaugusieji gali stebėti nepilnamečių klientų iki 16 metų plaukimo treniruotes baseino zonoje, padėti jiems nusiprausti bei persirengti, laikantis šiose Taisyklėse įtvirtintų nuostatų. Nepilnamečius klientus iki 16 metų lydintys suaugusieji privalo rašytinai susipažinti su Taisyklėmis bei jų laikytis. Nepilnamečius klientus iki 16 metų lydintys suaugusieji pilnai atsako už jų saugumą.
  1.2.9. Klientų Sveikatingumo klubui pateiktos gydytojų pažymos nėra tvarkomos automatiniu būdu.

  1.3. Sveikatingumo klubo narystės ir papildomų paslaugų kainos, jų įsigijimo tvarka

  1.3.1. Narysčių Sveikatingumo klube, Sveikatingumo klube teikiamų papildomų paslaugų kainas ar kitus Sveikatingumo klube galiojančius mokesčius, kurie yra skelbiami Sveikatingumo klubo interneto puslapyje www.impuls.lt, nustato Sveikatingumo klubas.
  1.3.2. Klientai už narystes arba vienkartinio apsilankymo bilietus Sveikatingumo klube gali atsiskaityti:

  • grynais pinigais, banko kortele, mobilių aplikacijų QR kodu;
  • sveikatingumo klubo dovanų čekiais, paslaugų kainos ir dovanų čekio vertės skirtumą apmokėję grynais pinigais arba banko kortele. Dovanų čekių panaudojimo sąlygos yra nurodytos kiekviename dovanų čekyje.

  1.3.3. Klientai, norėdami įsigyti narystę ar vienkartinio apsilankymo bilietą, atitinkamiems Sveikatingumo klubo darbuotojams privalo pateikti savo asmens dokumentą su nuotrauka, patvirtinantį kliento asmens tapatybę.
  1.3.4. Klientai, Sveikatingumo klubų paslaugomis gali naudotis pateikę piršto atspaudo vaizdą neatkuriamo piršto atspaudo modelio sudarymui. Jei klientai nesutinka, kad būtų tvarkomi jų piršto atspaudo modelio duomenys, Sveikatingumo klubo darbuotojai, klientui sutikus, turi teisę klientą nufotografuoti ir kliento atvaizdą naudoti kliento identifikavimui. Jei klientai nesutinka būti identifikuojami nė vienu iš aukščiau nurodytų būdų, klientai kiekvieno apsilankymo Sveikatingumo klube metu privalo su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir parodyti jį registratorei prieš patenkant į Sveikatingumo klubo patalpas, į kurias patekimas yra kontroliuojamas.
  1.3.5. Klientai, norintys pasinaudoti, senjorams ar negalią turintiems asmenims, suteikiama nuolaida narystei įsigyti privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
  1.3.6. Klientai iki 4 metų amžiaus (imtinai) kartu su tėvais (globėjais) į Sveikatingumo klubą įleidžiami nemokamai, pateikus atitinkamą vaiko asmens dokumentą.

  1.4. Sveikatingumo klubo narystės naudojimo tvarka

  1.4.1. Narystė gali būti įgyta atskiros rašytinės sutarties dėl Sveikatingumo klubo paslaugų teikimo (toliau – „sutartis“) pagrindu. Sutartis yra sudaroma su juridiniu asmeniu.
  1.4.2. Klientas privalo pradėti naudotis Sveikatingumo klubo paslaugomis ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas po apmokėjimo už narystę, jeigu atitinkama sutartis nenustato kitokio narystės aktyvavimo termino. Klientui per šį laikotarpį arba atitinkamoje sutartyje nustatytą terminą nepradėjus naudotis Sveikatingumo klubo paslaugomis, narystė yra aktyvuojama automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jos galiojimo terminas, atitinkantis narystės rūšį.
  1.4.3. Narystės galiojimas gali būti sustabdomas, t.y. Klientui gali būti suteikiamos atostogos, šių Taisyklių priede Nr. 1 pateikiamame Sveikatingumo klubo paslaugų aprašyme paminėtoms atitinkamos trukmės narystėms, tik nustatytam laikotarpiui ir tik nurodytiems laiko intervalams, jei Klientas apie tai ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną informuoja Sveikatingumo klubą. Narystės galiojimo terminas, pasibaigus sustabdymo laikotarpiui, automatiškai tęsiasi toliau. Priedas Nr. 1 yra skelbiamas interneto svetainėje www.impuls.lt, taip pat šį priedą klientas gali gauti susipažinti atitinkamo Sveikatingumo klubo registratūroje. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems objektyviems pagrindams Sveikatingumo klubas pasilieka sau teisę savo nuožiūra atnaujinti/keisti Priede Nr.1 nurodytų paslaugų teikimo sąlygas apie tai iš anksto įspėjęs klientus prieš 10 dienų interneto tinklapyje www.impuls.lt.
  1.4.4. Jei paslaugų aprašyme, pateikiamame Priede Nr. 1 nenurodyta kitaip, narystės gali būti pratęsiamos:
  1.4.4.1. dėl ligos - tik klientui užpildžius atitinkamą Sveikatingumo klubo prašymo formą bei dirbantiems asmenims pateikus SODRA išduoto nedarbingumo pažymėjimo nuorašą, o senjorams, ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams ar asmenims, dirbantiems pagal individualios veiklos pažymą ir/arba verslo liudijimą oficialią gydytojo pažymą. Asmenys, dirbantys pagal individualios veiklos pažymą, verslo liudijimą ar esantys vaiko priežiūros atostogose, kartu su gydytojo pažyma privalo pateikti pažymą apie buvimą vaiko priežiūros atostogose arba verslo liudijimo/ individualios veiklos pažymėjimo kopiją. Šiuo atveju narystės pratęsiamos, atitinkamai, tik nedarbingumo pažymėjimo laikotarpiui ir/ arba gydytojo pažymoje nurodytam laikotarpiui. Dokumentai, patvirtinantys ligos faktą, privalo būti pateikti ne vėliau kaip per 1 kalendorinį mėnesį po ligos pabaigos datos, kuri nurodyta atitinkamame dokumente. Praleidus šį terminą narystė nepratęsiama;
  1.4.5. Informacija apie galimybę laikinai stabdyti papildomai apmokestinamų paslaugų trukmę yra pateikiama priedo Nr. 1, punkte 6.1.4.
  1.4.6. Asmeninės narystės be išankstinio Sveikatingumo klubo sutikimo negali būti perleidžiamos (dovanojamos, parduodamos, keičiamos ir pan.) kitiems asmenims.
  1.4.7. Klientas, norintis perleisti asmeninę narystę kitam asmeniui, privalo Sveikatingumo klubui pateikti atitinkamą prašymą, nurodydamas konkretaus asmens, kuriam narystė yra perleidžiama, vardą ir pavardę bei sumokėti vienkartinį narystės perleidimo mokestį.
  1.4.8. Sveikatingumo klubui patenkinus kliento prašymą perleisti narystę, prašyme nurodytas asmuo atitinkamam laikotarpiui įgyja narystę.
  1.4.9. Klientas, norintis pakeisti įsigytos narystės rūšį, turi pateikti rašytinį prašymą dėl narystės pakeitimo Sveikatingumo klubo registratūroje. Jeigu pigesnė narystė keičiama į brangesnę, klientas turi sumokėti narystės kainos skirtumą pagal narystės keitimo dieną Sveikatingumo klube galiojančias kainas. Jeigu keičiama brangesnė narystė į pigesnę, narystės kainų skirtumas klientui negrąžinamas, tačiau klientas turi teisę nutraukti sutartį šių Taisyklių 4.1.1.4 punkte nustatyta tvarka ir įsigyti naują, pigesnę narystę.
  1.4.10. Klientams narystės koregavimas atliekamas ir pakeista narystė aktyvuojama per 3 darbo dienas nuo atitinkamo prašymo pateikimo ir kainų skirtumo sumokėjimo dienos, jeigu sutartis nenustato kitų sąlygų.
  1.4.11. Sveikatingumo klubas pasilieka teisę atitinkamų klientų grupių pareikalauti pateikti darbuotojo pažymėjimą arba kitą dokumentą, įrodantį darbo santykius.

  1.5. Patekimo į Sveikatingumo klubą tvarka ir trukmė

  1.5.1. Klientas, atvykęs į Sveikatingumo klubą, prideda pirštą prie pirštų atspaudo modelių skaitytuvo, jei klientas naudojasi Sveikatingumo klubuose įrengtais pirštų atspaudo modelių skaitytuvais. Jei klientas nesutinka, kad jo pirštų atspaudo modelio duomenys būtų tvarkomi, klientas atpažįstamas pagal jo fotonuotrauką esančią Bendrovės duomenų bazėje (jei Klientas sutiko būti fotografuojamas). Jei klientas nesutiko būti identifikuojamas nė vienu iš aukščiau nurodytų būdų, jis privalės su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jį parodyti Sveikatingumo klubo registratūroje, patenkant į Sveikatingumo klubo patalpas.
  1.5.2. Klientas, kuris nesutinka su jo neatkuriamo piršto atspaudo modelio naudojimu ir jo fotonuotraukos nėra Sveikatingumo klubo duomenų bazėje arba, kai kliento piršto atspaudo neįmanoma nuskaityti, pamiršęs ar dėl kitų priežasčių nepateikęs asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, į Sveikatingumo klubą neįleidžiamas. Ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai Sveikatingumo klubo duomenų bazėje galima identifikuoti klientą ir nustatyti, kad jo narystė yra galiojanti pagal kitus duomenis, tačiau ši išimtis taikoma ne daugiau kaip 3 kartus iš eilės.
  1.5.3. Sveikatingumo klubo registratūros darbuotojams identifikavus klientą, jam yra išduodamas raktelis-laikrodis, kuris suteikia teisę klientui įeiti į Sveikatingumo klubo poilsio ir sporto zonos patalpas, už kurių paslaugas klientas sumokėjo. Klientas, patekimui į Sveikatingumo klubą naudojantis kliento pirštų atspaudo modelį, Sveikatingumo klube naudojasi spintelėmis su pakabinamomis spynelėmis. Pakabinamą spynelę toks klientas gali atsinešti savo, įsigyti Sveikatingumo klube arba, palikęs nustatyto dydžio užstatą (užstato dydis nurodytas Priede Nr. 1), pakabinamą spynelę pasiimti Sveikatingumo klubo registratūroje. Užstatas kliento pasirinkimu grąžinamas iškart po jo apsilankymo Sveikatingumo klube arba po kliento narystės galiojimo pabaigos, nepraėjus daugiau negu 45 kalendorinėms dienoms, klientui grąžinus pakabinamą spynelę Sveikatingumo klubo darbuotojams. Jei pakabinama spynelė negrąžinama per 45 kalendorines dienas po kliento narystės pabaigos, spynelė pereina kliento nuosavybėn, o užstatas negrąžinamas. Užstatas taip pat negrąžinamas tais atvejais, kai pakabinama spynelė sugadinama funkciškai ar praranda savo prekinę išvaizdą (graviruota, stiprūs fiziniai pažeidimai, netinkamas užrakto veikimas, prarasta kodo plokštelė, kt.).Kliento apsilankymo Sveikatingumo klube trukmė priklauso nuo kliento įsigytos narystės ir/ arba paslaugos tipo ir yra pradedama skaičiuoti nuo raktelio-laikrodžio išdavimo momento.
  1.5.4. Jei klientas naudojasi Sveikatingumo klubuose įrengtais pirštų atspaudo modelių skaitytuvais, trukmė pradedama skaičiuoti nuo kliento pirštų atspaudo modelio nuskaitymo, pridėjus pirštą prie pirštų atspaudo modelių skaitytuvo, momento. Jei Klientas nesutiko pateikti savo piršto atspaudo modelio, apsilankymo trukmė pradedama skaičiuoti nuo Kliento identifikavimo registratūroje momento. Informacija apie konkrečios narystės apsilankymo trukmę yra pateikiama šių Taisyklių priede Nr.1. Sveikatingumo klubas turi teisę Sveikatingumo klubo vykdomų akcijų metu platinamoms narystėms ar vienkartinio apsilankymo bilietams nustatyti kitokią apsilankymo trukmę.
  1.5.5. Klientas, viršijęs savo apsilankymo trukmę arba nepalikęs Sveikatingumo klubo patalpų iki Sveikatingumo klubo darbo laiko pabaigos, privalo registratūroje sumokėti papildomą mokestį pagal šių Taisyklių priede Nr. 2 pateikiamus įkainius. Priedas Nr. 2 yra skelbiamas interneto svetainėje www.impuls.lt, taip pat šį priedą klientas gali gauti susipažinti atitinkamo Sveikatingumo klubo registratūroje. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems objektyviems pagrindams, Sveikatingumo klubas pasilieka sau teisę savo nuožiūra atnaujinti/keisti Priede Nr. 2 nurodytus įkainius, apie tai iš anksto įspėjęs klientus prieš 10 dienų interneto tinklapyje www.impuls.lt. Tokiu atveju klientas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių 4.1.1.4 punkte nustatyta tvarka.
  1.5.6. Už paslaugas, įsigytas su rakteliu-laikrodžiu (arba piršto atspaudo modelių skaitytuvu), klientas privalo atsiskaityti Sveikatingumo klubo kasoje. Klientui atsisakius susimokėti, įvykiui aiškintis pasitelkiama policija.
  1.5.7. Išeidamas iš Sveikatingumo klubo klientas privalo Sveikatingumo klubo darbuotojams grąžinti raktelį-laikrodį ir/ar kitus Sveikatingumo klubo išduotus daiktus. Klientas, praradęs bet kuriuos Sveikatingumo klubo jam išduotus daiktus, privalo padengti Sveikatingumo klubo patirtus nuostolius pagal šių Taisyklių priede Nr. 2 pateikiamus įkainius.
  1.5.8. Jei klientas naudojasi Sveikatingumo klubuose įrengtais pirštų atspaudo modelių skaitytuvais, jis privalo išeidamas iš Sveikatingumo klubo palikti atrakintą spintelę, asmeninę pakabinamą spynelę išsinešti su savimi (arba palikti tam skirtoje vietoje Sveikatingumo klube) arba, jei naudojasi Sveikatingumo klubo išduota pakabinama spynele, ją grąžinti Sveikatingumo klubo registratūros darbuotojams ir atsiimti paliktą užstatą už naudojimąsi spynele, išskyrus Taisyklių 1.5.3 punkte nurodytus atvejus. Palikus spintelę su pakabinama spynele užrakintą po Sveikatingumo klubo darbo valandų, spynelė yra nukerpama, o už patirtus nuostolius Sveikatingumo klubas neatsako.

  1.6. Vietos rezervacija grupiniuose užsiėmimuose

  1.6.1. Klientas norintis dalyvauti grupiniuose užsiėmimuose privalo iš anksto rezervuoti vietą www.impuls.lt, IMPULS mobilioje programėlėje arba IMPULS sveikatingumo klube. Sveikatingumo klubo grupinių užsiėmimuose vietų skaičius yra ribotas ir nerezervavus vietos klubas negarantuoja, kad užsiėmime bus laisvų vietų bei jame bus galima dalyvauti.
  1.6.2. Jei klientas negali atvykti į iš anksto rezervuotą grupinį užsiėmimą, jis privalo savarankiškai rezervaciją atšaukti. Atšaukimas galimas tik likus daugiau nei 60 min iki užsiėmimo pradžios.
  1.6.3. Grupinių užsiėmimų rezervacija galima 7 dienos iki užsiėmimo pradžios. Rezervuoti galima ne daugiau kaip 3 grupinius užsiėmimus per dieną.
  1.6.4. Jei klientas rezervavo vietą grupinėje treniruotėje ir treniruotėje nedalyvavo 2 kartus per 2 kalendorines savaites, klientui išjungiama treniruočių rezervavimo teisė 14 dienų nuo antro nedalyvavimo dienos.
  1.6.5. Prasidėjus grupiniam užsiėmimui klientas privalo būti įėjęs į sveikatingumo klubą, kitaip jo rezervacija negalioja.

  1.7. Kitos bendros sąlygos

  1.7.1. Sveikatingumo klubas neteikia daiktų pasaugos paslaugų, o tik sudaro klientams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose.
  1.7.2. Asmeninius daiktus klientai palieka Sveikatingumo klubo rūbinėje ir persirengimo spintelėse, kurias, palikę daiktus klientai privalo užrakinti.
  1.7.3. Klientams rekomenduojama į Sveikatingumo klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų, o juos atsinešus – palikti saugyklose, visa informacija apie Sveikatingumo klube taikomus mokesčius yra pateikiama šių Taisyklių priede Nr. 2.
  1.7.4. Klientas apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Sveikatingumo klubo registratūros darbuotojus.
  1.7.5. Sveikatingumo klubas neatsako už klientų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Sveikatingumo klubo kaltės.
  1.7.6. Sveikatingumo klube kliento palikti daiktai saugomi ne ilgiau, kaip 7 dienas.

 • Saugaus elgesio taisyklės ir draudimai atskirose Sveikatingumo klubo zonose

   

  2.1. Saugaus elgesio taisyklės ir draudimai atskirose Sveikatingumo klubo zono

  2.1.1. Bendrosios saugaus elgesio taisyklės.

  2.1.1.1. Sveikatingumo klube draudžiama:
  2.1.1.1.1. naudotis Sveikatingumo klubo paslaugomis, dėvint atskiroms Sveikatingumo klubo zonoms netinkamą, nešvarią ar netvarkingą aprangą arba avalynę;
  2.1.1.1.2. be Sveikatingumo klubo raštiško sutikimo teikti Sveikatingumo klubo klientams sveikatingumo ar panašaus pobūdžio paslaugas, konsultuoti, treniruoti klientus ar kitaip trukdyti sveikatingumo klubo darbuotojams;
  2.1.1.1.3. fotografuoti ir filmuoti Sveikatingumo klube neturint raštiško Sveikatingumo klubo vadovybės leidimo;
  2.1.1.1.4. į Sveikatingumo patalpas įsinešti ir vartoti maisto produktus ar alkoholinius gėrimus;
  2.1.1.1.5. persirengimo patalpose ir dušinėse atlikti asmens higienos procedūras, naudoti plaukų džiovintuvus ne galvos, o kitų kūno ar aprangos detalių (tame tarpe šlepečių, maudymosi kostiumų) džiovinimui.
  2.1.2. Saugaus elgesio taisyklės treniruoklių salėje.
  2.1.2.1. Prieš naudojantis treniruokliu būtina susipažinti su Sveikatingumo klubo patalpose iškabintomis arba ant treniruoklio nurodytomis treniruoklio naudojimosi taisyklėmis.
  2.1.2.2. Treniruoklių salėse privaloma dėvėti tam skirtą sportinę aprangą bei avėti sportinę avalynę;
  2.1.2.3. Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio, privaloma patiesti rankšluostį;
  2.1.2.4. Atlikus pratimus treniruokliai privalo būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems klientams, treniruoklių priedai kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas;
  2.1.2.5. Treniruoklių salėje yra draudžiama:
  2.1.2.5.1. naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ar kita treniruoklių salės įranga;
  2.1.2.5.2. dėvėti treniruoklių salei neskirtą arba nešvarią bei netvarkingą avalynę ir aprangą, avėti šlepetes, lankytis treniruoklių salėje be avalynės.
  2.1.2.5.3. Sportuoti ir būti treniruoklių salėje nepilnamečiams klientams iki 16 metų amžiaus (nepriklausomai nuo to ar kartu su juo yra jį lydintis suaugęs asmuo ir/ar jo tėvai (globėjai) yra raštu sutikę, kad jų nepilnametis vaikas iki 16 metų sportuotų treniruoklių salėje) yra draudžiama. Šio punkto nesilaikymas laikomas grubiu taisyklių pažeidimu, atleidžiančiu Sveikatingumo klubą nuo bet kokios atsiradusios žalos ar atsakomybės, įskaitant ir dėl atsiradusių sveikatos sutrikimų.
  2.1.3. Saugaus elgesio taisyklės grupinių užsiėmimų salėje.
  2.1.3.1. Klientams rekomenduojama nevėluoti į grupinių užsiėmimų salėse vykstančius užsiėmimus, o užsiėmimų instruktoriai turi teisę neįleisti į užsiėmimus pavėlavusių klientų.
  2.1.3.2. Grupiniai užsiėmimai vyksta, jei treniruotėje dalyvauja ne mažiau nei 5 klientai.
  2.1.3.3. Stacionarių salės dviračių, jėgos ar ištvermės (kardio) treniruotės klientai privalo avėti sportinę avalynę, o klientai, neavintys sportinės avalynės arba avintys šlepetes, į šias treniruotes gali būti neįleidžiami.
  2.1.3.4. Įmonių, nuomos pagrindu besinaudojančių treniruočių sale, darbuotojai turi pirmenybės teisę lankytis treniruočių salėje prieš klientus įsigijusius asmenines narystes, išskyrus laiką, kuomet vyksta grupiniai užsiėmimai grupinių užsiėmimų salėje pagal Sveikatingumo klubo treniruočių tvarkaraštį.
  2.1.3.5. Klientams draudžiama:
  2.1.3.5.1. lankantis vieniems grupinių užsiėmimų salėse, netinkamai naudotis jose esančiu inventoriumi, gadinti arba daryti žalą inventoriui bei muzikos aparatūrai;
  2.1.4. Saugaus elgesio taisyklės vandens zonoje ir pirtyse.
  2.1.4.1. Prieš apsilankymą baseino zonoje klientas privalo nusiprausti duše. Taip pat klientams rekomenduojama nusiprausti duše pasinaudojus tualetu, prieš einant į pirtis bei jomis pasinaudojus.
  2.1.4.2. Baseino zonoje klientai privalo dėvėti tik tam skirtą maudymosi aprangą, avėti šlepetes neslidžiu padu. Taip pat klientams rekomenduojama dėvėti maudymosi kepuraitę.
  2.1.4.3. Įlipti ir išlipti iš baseino galima tik naudojantis specialiomis tam skirtomis kopėtėlėmis ar laiptais.
  2.1.4.4. Klientai privalo laikytis pirties naudojimosi taisyklių, kurios yra užklijuotos ant pirties durų bei klausyti plaukimo instruktorių bei baseino prižiūrėtojų nurodymų.
  2.1.4.5. Pirtyje, kuriose įrengti mediniai gultai kiekvienas klientas privalo pasitiesti rankšluostį.
  2.1.4.6. Dėl naudojimosi pirtimi trukmės klientams rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju. Vaikams iki 9 metų amžiaus nerekomenduojama būti pirtyse.
  2.1.4.7. Klientai iki 4 metų amžiaus privalo dėvėti specialias vandens zonai pritaikytas skysčių į išorę nepraleidžiančias sauskelnes bei gali būti tik vaikų baseine ir tik prižiūrimi tėvų (globėjų).
  2.1.4.8. Nepilnamečiai klientai, lankantys plaukimo treniruotes, patekti į vandens zoną gali tik tuomet kai tai leidžia plaukimo treniruotes vedantis plaukimo treneris ir tik lydint plaukimo treneriui arba kitam Sveikatingumo klubo personalo darbuotojui.
  2.1.4.9. Suaugusieji, lydintys nepilnamečius klientus iki 16 metų, vaikų plaukimo treniruočių metu į vandens zoną gali patekti tik palikę rūbinėje lauko drabužius ir persiavę avalynę į tinkamą avėti vandens zonoje.
  2.1.4.10. Pasibaigus plaukimo treniruotei, nepilnamečiai klientai iki 16 metų, vandens zonoje gali likti tik tuo atveju, jeigu šalia yra juos lydintys suaugusieji, kurie prisiima tiesioginę atsakomybę už nepilnamečio kliento iki 16 metų saugumą. Lydintys suaugusieji asmenys privalo užtikrinti, kad nepilnamečiai klientai iki 16 metų, kurie lieka vandens zonoje po plaukimo treniruočių, neliktų vieni be lydinčio asmens priežiūros.
  2.1.4.11. Vandens zonoje ir pirtyse draudžiama:
  2.1.4.11.1. būti neblaiviems;
  2.1.4.11.2. vykstant vandens aerobikos užsiėmimams bei grupinių plaukimo mokymų metu naudotis vandens kaskadomis;
  2.1.4.11.3. lankytis sergant infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir / ar kitų sveikatos sutrikimų, keliančių pavojų paties asmens ar kitų klientų sveikatai ir / ar gyvybei;
  2.1.4.11.4. dėvėti avalynę ir aprangą, su kuria buvo sportuojama kitose zonose;
  2.1.4.11.5. šokinėti į baseiną, stumdytis, bėgioti, trukdyti naudotis vandens zonos ir pirčių paslaugomis kitiems klientams;
  2.1.4.11.6. neklausyti plaukimo instruktoriaus ir/ar kitų atsakingų Sveikatingumo klubo darbuotojų nurodymų;
  2.1.4.11.7. įsinešti maistą bei gėrimus stiklinėje taroje;
  2.1.4.11.8. pilti ant pirčių kaitinimo elementų atsineštą skystį bei ledo kubelius iš ledo kambario;
  2.1.4.11.9. liestis prie pirčių kaitinimo elementų, elgtis neatsargiai;
  2.1.4.11.10. suaugusiems klientams ir vaikams, vyresniems nei 8 metai, draudžiama būti vaikų baseine (vaikų baseinu naudotis gali vaikai iki 130 cm ūgio), išskyrus atvejus kai vaikų baseine plaukimo treneris veda plaukimo treniruotę. Jaunesniems nei 8 metų vaikams nerekomenduojama būti sūkurinėse voniose bei infraraudonųjų spindulių pirtyje (nerekomenduojama būti vaikams, kurių ūgis mažesnis nei 130 cm).
  2.1.4.11.11. Pasibaigus plaukimo treniruotei nepilnamečiams klientams iki 16 metų likti vandens zonoje, jeigu šalia nėra juos lydinčio suaugusiojo, kuris prisiima tiesioginę atsakomybę už nepilnamečio kliento iki 16 metų saugumą.

 • Sveikatingumo klubo teisės ir pareigos, atsakomybė

   

  3.1. Sveikatingumo klubo teisės ir pareigos, atsakomybė

  3.1.1. Sveikatingumo klubas turi teisę:

  3.1.1.1. keisti Sveikatingumo klubo darbo laiką, taip pat keisti atskirų klubo zonų darbo laiką ir reguliuoti galimybę į jas patekti nepilnamečiams asmenims;
  3.1.1.2. atlikdamas profilaktikos darbus, neteikti sveikatingumo paslaugų iki 48 valandų;
  3.1.1.3. nustatyti kitas atskirų narysčių ar vienkartinių apsilankymo bilietų, platinamų Sveikatingumo klubo vykdomų akcijų metu, galiojimo taisykles ir sąlygas (išimtis iš šių Taisyklių), kurios yra privalomos klientams, įsigijusiems tokias akcijines narystes. Tokios Sveikatingumo klubo vykdomų akcijų metu platinamų narysčių išimtinės taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos atitinkamos akcijos sąlygose ir Sveikatingumo klubo interneto svetainėje www.impuls.lt;
  3.1.1.4. sudaryti grupinių užsiėmimų tvarkaraščius bei savo nuožiūra juos keisti;
  3.1.1.5. kilus pagrįstų abejonių dėl kliento sveikatos būklės, paprašyti kliento nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę;
  3.1.1.6. neteikti atitinkamų sveikatingumo paslaugų asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų klientų sveikatai ir/ar gyvybei, saugumui, taip pat higieninei baseinų, vonių ar pirčių būklei (užkrečiamos ligos, inkontinencija, kiti nelaikymai ir kt.);
  3.1.1.7. pareikalauti Klientų, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi Sveikatingumo klubo teikiamomis paslaugomis bei palikti Sveikatingumo klubo patalpas. Pinigai klientui už šį apsilankymą negrąžinami;
  3.1.1.8. Klientams, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat tais atvejais, kai klientas savo elgesiu ne vieną kartą sukelia grėsmę kitiems Sveikatingumo klubo klientams arba Sveikatingumo klube apsilanko neblaivus ir neklauso atsakingų Sveikatingumo klubo darbuotojų nurodymų, nutraukti kliento narystės galiojimą, o pažeidusio Taisykles Kliento neįleisti į Sveikatingumo klubą. Šiuo atveju Klientui grąžinama už narystę sumokėtos įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam iki narystės galiojimo pabaigos, atskaičius Sveikatingumo klubo patirtus tiesioginius pagrįstus nuostolius dėl Taisyklių nesilaikymo.

  3.1.2. Sveikatingumo klubas įsipareigoja:

  3.1.2.1. laikantis LR norminių teisės aktų reikalavimų bei šių Taisyklių teikti klientams paslaugas Sveikatingumo klube;
  3.1.2.2. iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas, informuoti klientus apie Sveikatingumo klubo darbo laiko pasikeitimus, pakabindamas atitinkamus skelbimus kiekviename klube matomoje vietoje bei pateikdamas atitinkamą informaciją interneto svetainėje www.impuls.lt;
  3.1.2.3. iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 24 val., informuoti klientus apie tvarkaraščių pakeitimus, pakabindamas atitinkamus skelbimus kiekviename klube matomoje vietoje bei pateikdamas atitinkamą informaciją interneto svetainėje www.impuls.lt;
  3.1.2.4. teikti paslaugas visą narystės galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai Sveikatingumo klubas yra uždaromas, dėl priežasčių nesusijusių su klientu, įskaitant, bet neapsiribojant, avarijų padarinių šalinimui, planiniam remontui, dėl sanitarinės higienos ir pan. ir dėl to negalima naudotis paslaugomis;
  3.1.2.5. sustabdyti ir pratęsti kliento narystės galiojimą tokiam laikotarpiui, kai Sveikatingumo klubas buvo uždarytas dėl šiose Taisyklėse išvardintų priežasčių, išskyrus, valstybinių švenčių dienas bei Sveikatingumo klube atliekamus profilaktinio patikrinimo darbus, kurie atliekami ne dažniau kaip du kartus per metus;
  3.1.2.6. sustabdyti ar pratęsti kliento narystės galiojimą, jei klientas pateikia atitinkamus šiose Taisyklėse nurodytus dokumentus šiose Taisyklėse nustatytais terminais.

  3.1.3. Sveikatingumo klubo atsakomybė:

  3.1.3.1. Sveikatingumo klubas suteikia klientams galimybę naudotis jo teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų įtakos konkretaus kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio.
  3.1.3.2. Sveikatingumo klubas neatlygina klientui dėl jo teikiamų paslaugų kliento sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sveikatingumo klubo kaltės. Klientas patvirtina, kad jis buvo tinkamai informuotas bei žino ir supranta, kad Sveikatingumo klubas ir jo darbuotojai nėra atsakingi prieš klientą, jeigu pats klientas (įskaitant nepilnamečius asmenis ir juos lydinčius asmenis) nesilaiko visuotinai įprastų saugaus elgesio reikalavimų ir (ar) Sveikatingumo klubo personalo nurodymų ir (ar) Taisyklių.
  3.1.3.3. Jeigu Sveikatingumo klube įvykus nelaimingam atsitikimui, kurio metu yra sutrikdoma kliento sveikata, klientas atsisako kviesti greitąją pagalbą arba pasišalina iki atvykstant greitajai pagalbai arba atvykus greitajai pagalbai atsisako, kad jam būtų suteikta pagalba, tokiais atvejais klientas yra pats pilnai atsakingas už bet kokią su tuo susijusią jo patirtą žalą bei su tuo susijusias pasekmes, jeigu ši žala (pasekmės) atsirado ne dėl Sveikatingumo klubo kaltės.
  3.1.3.4. Sveikatingumo klubas neturi įsipareigojimo atlyginti kliento patirtus nepatogumus, jeigu tvarkaraštyje nurodytą treniruotę veda kitas užsiėmimo instruktorius arba treniruotė neįvyko dėl objektyvių pateisinamų priežasčių ir apie tai klientai buvo nedelsiant informuoti skelbimuose, iškabintuose kiekviename klube matomoje vietoje bei interneto svetainėje www.impuls.lt.
  3.1.3.5. Sveikatingumo klubas neteikia tretiesiems asmenims, išskyrus valstybinėms institucijoms raštiškai pareikalavus, jokių duomenų apie kliento apsilankymus, narystės tipą ar kitos informacijos susijusios su kliento veikla sveikatingumo klube. Klientų asmens duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

 • Kliento teisės ir pareigos, atsakomybė

  4.1. Kliento teisės ir pareigos, atsakomybė

  4.1.1. Klientas turi teisę:

  4.1.1.1. įsigijęs pasirinktos trukmės narystę arba vienkartinio apsilankymo bilietą, naudotis Sveikatingumo klubo paslaugomis;
  4.1.1.2. susipažinti su Sveikatingumo klubo patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir/ arba inventoriumi bei kreiptis į atsakingus Sveikatingumo klubo darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;
  4.1.1.3. nauji, niekada anksčiau Sveikatingumo klube nesilankę klientai, pirmą kartą įsigiję 12 mėn. narystę, turi teisę per 10 dienų susigrąžinti visą už narystę sumokėtą sumą. Kitiems klientams, įsigijusiems narystes arba vienkartinio apsilankymo bilietus, sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus, atvejus, kai klientas dėl Sveikatingumo klubo kaltės negalėjo naudotis Sveikatingumo klubo paslaugomis ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
  4.1.1.4. atsisakyti paslaugų ir reikalauti grąžinti už narystę sumokėtų įmokų dalies, proporcingos laikotarpiui, likusiam iki narystės galiojimo pabaigos, tik padengęs Sveikatingumo klubo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius, kuriais laikoma:
  4.1.1.4.1. klientui suteikta nuolaida dėl ilgalaikės narystės įsigijimo už laikotarpį nuo narystės įsigijimo dienos iki jos nutraukimo dienos. Apskaičiuojant šią nuolaidą imamas skirtumas tarp vieno mėnesio narystės kainos be nuolaidos ir kliento įsigytos narystės vieno mėnesio kainos (kliento įsigytos narystės kainą padalinus iš narystės mėnesių skaičiaus). Gautas skirtumas yra padauginamas iš mėnesių skaičiaus nuo narystės įsigijimo dienos iki jos nutraukimo dienos;
  4.1.1.4.2. jeigu narystė įsigyta tiesioginio debeto būdu, tai klientas atlygina Sveikatingumo klubo sumokėtus mokesčius bankams ir tiesioginio debeto paslaugą administruojančioms įmonėms už laikotarpį nuo Sutarties pasirašymo dienos iki jos nutraukimo dienos;
  4.1.1.4.3. skolos administravimo ir kitas pagrįstas išlaidas.
  4.1.1.5. pateikus rašytinį prašymą Sveikatingumo klubo registratūroje ir sumokėjus Sveikatingumo klubo nustatyto dydžio mokestį administracinėms sąnaudoms dengti, gauti informaciją apie kliento apsilankymo Sveikatingumo klube datas (Taisyklių Priede Nr. 1). Informacija apie kliento apsilankymus Sveikatingumo klube suteikiama per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Klientas turi teisę vieną kartą per kalendorinius metus tokią informaciją gauti nemokamai;

  4.1.2. Klientas įsipareigoja:

  4.1.2.1. atskirose Sveikatingumo klubo zonose (vandens, pirčių, treniruoklių salėje, grupinių užsiėmimų salėse, ir kt.) dėvėti tik toms patalpoms skirtą švarią bei tvarkingą avalynę ir aprangą;
  4.1.2.2. lankydamasis Sveikatingumo klube laikytis šių Taisyklių;
  4.1.2.3. būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų);
  4.1.2.4. atsakingai ir rūpestingai naudotis Sveikatingumo klubo teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi;
  4.1.2.5. naudotis Sveikatingumo klubo įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jo paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka bei laikytis atsakingų Sveikatingumo klubo darbuotojų nurodymų ir rekomendacijų naudojimosi Sveikatingumo klubo paslaugomis, kt.;
  4.1.2.6. nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ar inventorių informuoti atsakingus Sveikatingumo klubo darbuotojus, taip pat kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo;
  4.1.2.7. grupinių užsiėmimų ar treniruotės treniruoklių salėje metu naudotą inventorių padėti į jam skirtą vietą atitinkamai grupinių užsiėmimų arba treniruoklių salėje. Atlikęs pratimus treniruoklių salėje palikti treniruoklius tvarkingus ir tinkamus naudoti kitiems klientams;
  4.1.2.8. imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas sveikatingumo paslaugomis nepadarytų žalos sau, Sveikatingumo klubo, savo, kitų Sveikatingumo klubo klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui;
  4.1.2.9. netrukdyti kitiems klientams naudotis Sveikatingumo klubo paslaugomis, o pastebėjus kitų klientų netinkamą elgesį arba elgesį keliantį grėsmę kitų klientų saugumui ar sveikatai, turi pranešti apie tai atsakingam Sveikatingumo klubo darbuotojui;
  4.1.2.10. nelaimingo atsitikimo atveju, nedelsiant informuoti Sveikatingumo klubo darbuotojus apie savo ar kitų klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Sveikatingumo klubo paslaugomis. Galintys padėti klientai turi dėti visas pastangas tokiai pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms;
  4.1.2.11. lankytis tik Sveikatingumo klubo klientams skirtose patalpose;
  4.1.2.12. Sveikatingumo klubo patalpas palikti ne vėliau kaip nustatyta kliento įsigytos narystės ir/ arba paslaugos teikimo sąlygose, kurios aprašytos šių Taisyklių priede Nr. 1, bet ne vėliau kaip iki Sveikatingumo klubo darbo pabaigos.
  4.1.2.13. atlyginti Sveikatingumo klubo patirtus tiesioginius nuostolius, jei vienašališkai ir ne dėl Sveikatingumo klubo kaltės nutraukia narystės galiojimą nepasibaigus narystės galiojimo terminui arba narystę nutraukia Sveikatingumo klubas dėl kliento kaltės.

  4.1.3. Klientų atsakomybė:

  4.1.3.1. Klientas, prieš pasirinkdamas konkrečias Sveikatingumo klubo paslaugas, privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jam, t.y. klientas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Sveikatingumo klubą bei naudotis jo teikiamomis paslaugomis.
  4.1.3.2. Klientai, naudodamiesi Sveikatingumo klube esančiomis priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui.
  4.1.3.3. Visa atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sveikatingumo klube, tenka klientui, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sveikatingumo klubo darbuotojų kaltės.
  4.1.3.4. Klientas privalo atlyginti Sveikatingumo klubui materialinę žalą, kurią Sveikatingumo klubas patyrė dėl kliento kaltės ar dėl su klientu atvykusių nepilnamečių asmenų kaltės, pagal Sveikatingumo klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Jei klientas nesutinka su Sveikatingumo klubo jam pateiktu nuostolių vertinimo aktu, jis per 3 darbo dienas nuo minėto akto gavimo, privalo raštu pateikti savo prieštaravimus. Tokiu atveju žalos dydis bus nustatomas šalių susitarimu arba kompetentingų valdžios institucijų sprendimu.
  4.1.3.5. Sveikatingumo klubui padarytą žalą klientas privalo atlyginti ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam klientui dienos, išskyrus, atvejus, jeigu Sveikatingumo klubo administracijos sutikimu su klientu buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas.

 • Baigiamosios nuostatos

   

  5.1. Baigiamosios nuostatos

  5.1.1. Pasirašydamas šias Taisykles ir/arba Susipažinimo su Taisyklėmis formoje. Klientas savo parašu patvirtina, kad klientas su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes.
  5.1.2. Nepilnamečių klientų tėvai (globėjai), pasirašydami šias taisykles ir/arba susipažinimo su taisyklėmis formoje, patvirtina faktą, kad:
  5.1.2.1. nepilnamečio kliento sveikatos būklė leidžia jam naudotis Sveikatingumo klubo paslaugomis;
  5.1.2.2. nepilnametis klientas pilnai susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis;
  5.1.2.3. nepilnamečio kliento Sveikatingumo klubui bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus atlyginta LR teisės aktų nustatyta tvarka;
  5.1.2.4. jie atsako už nepilnamečio kliento elgesį Sveikatingumo klube bei bet kokį nepilnamečio kliento sveikatos sutrikimą, atsiradusį dėl nepilnamečio nepriežiūros ar netinkamos priežiūros ar kitokių savo, kaip tėvų, pareigų nevykdymo;
  5.1.3. Klientas sutinka, kad UAB „Impuls LTU“ be atskiro išankstinio kliento sutikimo ir įspėjimo perleistų savo teises bei pareigas, kylančias iš santykių su klientu, su UAB „Impuls LTU“ susijusiems asmenims.
  5.1.4. Bet kokius ginčus šalys sieks spręsti taikiai, tačiau jei ginčo nepavyktų išspręsti, klientas visada gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą arba tiesiogiai į teismą.

  Klientas sutinka arba nesutinka, kad jo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas Sveikatingumo klubus valdančios UAB “Impuls LTU” ir UAB „Gym LT“, būtų naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienų, informacinių, reklaminių žinučių siuntimui, kt.). 

  Sutinku

            

  Nesutinku

            

  Klientas sutinka arba nesutinka, kad jo neatkuriamas piršto atspaudo modelis būtų naudojamas identifikavimo tikslu, vagysčių ir nelaimingų atsitikimų atvejais tikslu ir būtų saugomas Sveikatingumo klubo klientų duomenų bazėje iki narystės pabaigos. 

  Sutinku

            

  Nesutinku

            

  Klientas (nepilnamečio kliento tėvas ar globėjas) sutinka arba nesutinka būti (kad nepilnametis būtų) fotografuojamas kliento identifikavimo tikslu bei sutinka arba nesutinka, kad kliento atvaizdas būtų saugomas Sveikatingumo klubo klientų duomenų bazėje (žymima tuo atveju, kai atsisakoma pateikti piršto atspaudo modelį).

  Sutinku

            

  Nesutinku

            

  Klientas gali bet kada atšaukti savo sutikimus pranešdamas apie tai el. paštu info@impuls.lt.

  Aš................................................................... su šiomis Taisyklėmis susipažinau, sutinku ir įsipareigoju jų laikytis.

  ..................................................................................
  (parašas, data)

   

   
 • Priedai