NAUDOJIMOSI IMPULS SVEIKATINGUMO KLUBŲ TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS TVARKA IR TAISYKLĖS

Sąvokos

1.1. Šiose Taisyklėse didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:
Apyrankėstai skiriamosios apyrankės skirtos Sveikatingumo klubo personalui identifikuoti Nepilnamečius ir juos Lydinčiuosius Klientus.
Klientastai asmuo, Sveikatingumo klubo nustatyta tvarka įsigijęs:a.        nustatyto laikotarpio Narystę;b.        Vienkartinį apsilankymąc.        papildomas mokamas Paslaugas.
Lydintysislydintysis suaugęs (18 metų amžiaus ir vyresnis) asmuo, kuris atsako už Nepilnametį Klientą jo buvimo Sveikatingumo klube metu.
Narystėtai asmens įgyta teisė nustatytą laikotarpį (pavyzdžiui, mėnesį, pusmetį, metus ir kt.) lankytis Sveikatingumo klube bei naudotis Sveikatingumo klubo Paslaugomis, priklausomai nuo įsigytos Narystės tipo.
NepilnametisSveikatingumo klubo Klientas iki 18 metų amžiaus imtinai
Paslaugostai Sveikatingumo klubo teikiamos paslaugos, kurias sudaro arba gali sudaryti:a.        grupiniai užsiėmimai;b.        treniruoklių salė;c.        vandens ir pirčių zonos;d.        mokymas plaukti (Plaukimo akademija);e.        Sveikatingumo akademija (vaikų fizinio aktyvumo ir sveikatingumo skatinimas);f.        papildomos paslaugos (pvz. užsiėmimai mažose grupėse, asmeninis treneris), už kurias Klientas sumoka papildomą mokestį. Papildomi Paslaugų ar administravimo mokesčiai nurodomi 4 Priede.
Piršto atspaudo modelistai Kliento, kuris naudojasi Sveikatingumo klubuose įrengtais neatkuriamo piršto atspaudo modelio skaitytuvais, neatkuriamas piršto atspaudo modelis. Neatkuriamas piršto atspaudo modelis pateikiamas atvykus į Sveikatingumo klubą ir nuskaitomas Klientui pridėjus pirštą prie neatkuriamo piršto atspaudo modelio skaitytuvo. Pridėjus pirštą prie neatkuriamo piršto atspaudo skaitytuvo, Klientas identifikuojamas ir įgyja teisę naudotis atitinkamomis Sveikatingumo klubo Paslaugomis.
Priedasšių Taisyklių Priedas, kuris yra neatsiejama Taisyklių dalis.
Rezervacijaišankstinis vietos rezervavimas dalyvauti grupiniuose užsiėmimuose.
Sveikatingumo klubastai Sveikatingumo klubas, pažymėtas prekės ženklu „Impuls“, kuriam taikomos Taisyklės.
Sutartisreiškia Sutartį, sudarytą tarp Kliento ir Sveikatingumo klubo, kurią sudaro Specialiosios sąlygos ir Bendrosios sąlygos, su visais jos priedais, pakeitimais ir papildymais.
Taisyklėsnaudojimosi Sveikatingumo klubo Paslaugomis Taisyklės, kurios nustato Sveikatingumo klubo Paslaugų teikimo tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus Klientams, Sveikatingumo klubo ir jo Klientų teises, pareigas bei įsipareigojimus. Taisyklės yra sutartis tarp Kliento ir Sveikatingumo klubo.
Vienkartinis apsilankymastai asmens įgyta teisė vieną kartą apsilankyti Sveikatingumo klube bei pasinaudoti Sveikatingumo klubo Paslaugomis. Vienkartinis apsilankymas gali būti mokamas arba nemokamas, priklausomai nuo Sveikatingumo klubo numatytų sąlygų, kurias galite rasti: www.impuls.lt.

Bendrosios nuostatos

2.1. Naudojimosi Sveikatingumo klubo Paslaugomis Taisyklės yra privalomos visiems Klientams ir kitiems asmenims, kurie naudojasi Sveikatingumo klubo Paslaugomis. Pradėti naudotis Sveikatingumo klubo Paslaugomis leidžiama tik Klientui atidžiai susipažinus su Taisyklėmis ir tai patvirtinus savo parašu.

2.2. Taisyklės yra pateikiamos Sveikatingumo klubo interneto svetainėje, taip pat su Taisyklėmis Klientas gali susipažinti atitinkamo Sveikatingumo klubo registratūroje.

2.3. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems pagrindams ar aplinkybėms, Sveikatingumo klubo administracija turi teisę atnaujinti Taisykles apie tai įspėjusi Klientus ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Taisyklių atnaujinimo, šiais būdais: Sveikatingumo klubo interneto svetainėje patalpinus nuorodą į naujas Taisykles, iškabinus atitinkamus skelbimus Sveikatingumo klubo registratūroje arba skelbimų lentoje ir/ arba išsiuntus pranešimą į Kliento savitarną, el. paštą ar sms žinute. Laikoma, kad Sveikatingumo klubo klientas sutinka su Taisyklių pakeitimais, jeigu Sveikatingumo klubo Klientas iki Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo dienos Sveikatingumo klubui nepraneša, kad nesutinka su Taisyklių pakeitimais. Jeigu Klientas nesutinka su esminiais Taisyklių pakeitimais, Klientas privalo iki Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo datos informuoti apie nesutikimą Sveikatingumo klubą raštu elektroniniu paštu info@impuls.lt. Sveikatingumo klubo Klientas, nesutinkantis su esminiais Taisyklių pakeitimais, turi teisę nutraukti Sutartį joje nustatyta tvarka.

2.4. Teisė naudotis Sveikatingumo klubo Paslaugomis

2.4.1. Teisę naudotis Sveikatingumo klubo Paslaugomis turi asmenys, Sveikatingumo klubo nustatyta tvarka įsigiję Narystę arba Vienkartinį apsilankymą bei susipažinę su Taisyklėmis ir pasirašę Formoje (1Priedas). Už Nepilnamečius Klientus pasirašo jų tėvai (globėjai), nuo 14 metų – kartu su tėvais (globėjais) pasirašo ir pats Nepilnametis

2.5. Nepilnamečių teisės naudotis Sveikatingumo klubo Paslaugomis

2.5.1. Nepilnamečiams asmenims naudotis Sveikatingumo klubo Paslaugomis draudžiama, išskyrus plaukimo treniruotes ir Nepilnamečius Klientus nuo 15 metų, kurių vienas iš tėvų ar globėjų pateikė rašytinį prašymą sportuoti treniruoklių salėje (2 Priedas, prašymas turi būti užpildytas Sveikatingumo klube kartu su tėvais ar globėjais). Pasirašant sutartį, mokėtojas gali būti tik pilnametis asmuo.

2.5.2. Nepilnamečiam Klientui naudojantis Paslaugomis, Nepilnamečio Kliento tėvai (globėjai) prisiima visą riziką, susijusią su Nepilnamečio Kliento sveikata ar bet kokia žala jo sveikatai ir/ar gyvybei, išskyrus atvejus, kai žala atsirado dėl Sveikatingumo klubo kaltės.

2.6. Narystės ir papildomų Paslaugų kainos, jų įsigijimo tvarka

2.6.1. Narysčių bei papildomų Paslaugų kainas ar kitus Sveikatingumo klube galiojančius mokesčius, kurie yra skelbiami Sveikatingumo klubo interneto puslapyje, nustato Sveikatingumo klubas. Narystės mokestis yra mokamas už Narystės laikotarpį (pavyzdžiui, mėnesį, pusmetį, metus ir kt.), o ne apsilankymų Sveikatingumo klube skaičių Narystės metu, t. y., jeigu Klientas Narystės metu nesilanko Sveikatingumo klube (išskyrus Taisyklių 2.7.2. ir 4.1.3. punktuose nurodytus atvejus), Kliento Narystės mokestis nėra mažinamas, išskyrus atvejus, kai Klientas negalėjo lankytis Sveikatingumo klube dėl Sveikatingumo klubo kaltės.

2.6.2. Klientai už Paslaugas ir prekes Sveikatingumo klube gali atsiskaityti:

                (a) banko kortele, elektronine sąskaita;

                (b) Sveikatingumo klubo dovanų čekiais, Paslaugų kainos ir dovanų čekio vertės skirtumą apmokėję banko kortele. Dovanų čekių panaudojimo sąlygos yra nurodytos kiekviename dovanų čekyje.

2.6.3. Klientai, norėdami įsigyti Narystę ar Vienkartinį apsilankymą, Sveikatingumo klubo darbuotojams privalo pateikti savo asmens dokumentą su nuotrauka, patvirtinantį Kliento asmens tapatybę.

2.6.4. Klientai, norintys pasinaudoti studentams, senjorams ar negalią turintiems asmenims suteikiama nuolaida Narystei įsigyti, privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

2.6.5. Narystės taip pat išduodamos Klientams atskiros rašytinės sutarties pagrindu. Atskira rašytinė sutartis dėl Sveikatingumo klubo Paslaugų teikimo sudaroma su juridiniu asmeniu (dėl Sveikatingumo klubo paslaugų teikimo tokio juridinio asmens darbuotojams, atstovams ir pan.).

2.7. Narystės naudojimo tvarka

2.7.1. Klientas privalo pradėti naudotis Sveikatingumo klubo Paslaugomis ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas po apmokėjimo už Narystę, jeigu atitinkama Sutartis nenustato kitokio Narystės aktyvavimo termino. Klientui per šį laikotarpį arba atitinkamoje Sutartyje nustatytą terminą nepradėjus naudotis Sveikatingumo klubo Paslaugomis, Narystė yra aktyvuojama automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jos galiojimo terminas, atitinkantis Narystės tipą.

2.7.2. Narystės galiojimas gali būti sustabdomas, t. y. Klientui gali būti suteikiamos atostogos, jei taip numatyta Narystės sutartyje, tik nustatytam laikotarpiui ir tik nurodytiems laiko intervalams, jei Klientas apie tai ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną informuoja Sveikatingumo klubą. Narystės galiojimo terminas, pasibaigus sustabdymo laikotarpiui, automatiškai tęsiasi toliau. Dėl suteiktų atostogų yra mažinamas kito mėnesio, einančio po mėnesio, kada buvo suteiktos atostogos Paslaugų mokestis. Narystę stabdyti galima minimaliai 5 kalendorines dienas.

2.7.3. Narystė yra vardinė. Perleisti ją kitam asmeniui be išankstinio Sveikatingumo klubo leidimo draudžiama, pažeidus šį punktą Narystė užblokuojama be išankstinio perspėjimo.

2.7.4. Klientas, norintis perleisti Narystę kitam asmeniui, privalo Sveikatingumo klubui pateikti rašytinį prašymą (laisva forma), nurodydamas konkretaus asmens, kuriam Narystė yra perleidžiama, vardą ir pavardę, bei sumokėti vienkartinį Narystės perleidimo mokestį, kuris yra skelbiamas Sveikatingumo klubo interneto puslapyje.

2.7.5. Klientas, norintis pakeisti įsigytos Narystės tipą ar pasirinktą Sveikatingumo klubą, turi pateikti rašytinį prašymą (laisva forma) Sveikatingumo klubo registratūroje ar elektroninėmis priemonėmis. Jeigu pigesnė Narystė keičiama į brangesnę, Klientas turi sumokėti Narystės kainos skirtumą pagal Narystės keitimo dieną Sveikatingumo klube galiojančias kainas. Klientas negali keisti brangesnės narystės į pigesnę.

2.8. Patekimas į Sveikatingumo klubą

2.8.1. Klientai, įsigiję Narystę, patekti į Sveikatingumo klubą ir naudotis Sveikatingumo klubo Paslaugomis gali naudodami vieną iš identifikavimo būdų:

                (a) Piršto atspaudo modelį, prieš tai Sveikatingumo klubo registratūroje arba savitarnoje pateikę Piršto atspaudo modelio vaizdą Piršto atspaudo modelio sudarymui. Piršto atspaudo modelis priskiriamas sistemoje prie Kliento kortelės; arba

                (b) Sveikatingumo klubo darbuotojai Klientą nufotografuoja. Kliento nuotrauka priskiriama sistemoje prie Kliento kortelės. Klientui išduodama lustinė kortelė, kurią kiekvieno apsilankymo metu jis turi pateikti registratūros darbuotojams; arba

                © jei Klientas nesutinka būti identifikuojamas nė vienu iš aukščiau nurodytų būdų, arba Kliento nepavyksta identifikuoti nė vienu iš aukščiau nurodomų būdų, Klientas kiekvieno apsilankymo Sveikatingumo klube metu privalo su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir parodyti jį registratūros darbuotojams prieš patenkant į Sveikatingumo klubo patalpas, į kurias patekimas yra kontroliuojamas.

2.8.2. Klientas, kuris nesutinka būti identifikuojamas Piršto atspaudu ar fotonuotrauka arba, kai Kliento Piršto atspaudo neįmanoma nuskaityti, pamiršęs ar dėl kitų priežasčių nepateikęs asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, į Sveikatingumo klubą neįleidžiamas.

2.8.3. Klientui, identifikuojamam fotonuotrauka arba asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu, registratūroje, kiekvieno apsilankymo metu, išduodamas RFID žetonas praėjimui pro turniketą.

2.9. Klientų daiktų saugumas ir saugojimas

2.9.1. Sveikatingumo klubas neteikia daiktų saugojimo paslaugų, o tik sudaro Klientams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Asmeninius daiktus Klientai palieka Sveikatingumo klubo rūbinėje ir persirengimo spintelėse, kurias, palikę daiktus, Klientai privalo užrakinti.

2.9.2. Sveikatingumo klubas neatsako už Klientų paliktus daiktus persirengimo ar kitose Sveikatingumo klubo patalpose, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Sveikatingumo klubo kaltės.

2.9.3.Sveikatingumo klubas neatsako už Klientų asmeninių daiktų praradimą ir / arba sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Sveikatingumo klubo kaltės.

2.9.4. Sveikatingumo klube Kliento palikti daiktai saugomi ne ilgiau kaip 7 (septynias) dienas nuo jų radimo, o vėliau yra sunaikinami. Rasti dokumentai perduodami policijai. Klientai apie paliktus daiktus papildomai nėra informuojami.

2.9.5. Sveikatingumo klubuose yra dviejų tipų spintelės (išskyrus Sveikatingumo klube, esančiame Vienuolio g. 4, Vilniuje, kur visos spintelės su kodu):

                (a) Užrakinamos pakabinama spynele. Tokių spintelių yra daugiausia. Klientas spynelę gali įsigyti Sveikatingumo klubo registratūroje arba atsinešti savo. Klientas, naudodamasis pakabinama spynele, gali savo nuožiūra pasirinkti jam patogiausią laisvą spintelę. Klientas privalo išeidamas iš Sveikatingumo klubo palikti atrakintą spintelę, asmeninę pakabinamą spynelę išsinešti su savimi (arba palikti tam skirtoje vietoje Sveikatingumo klube). Palikus spintelę su pakabinama spynele užrakintą po Sveikatingumo klubo darbo valandų, spynelė yra nukerpama, o už patirtus nuostolius bei paliktus daiktus Sveikatingumo klubas neatsako, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Sveikatingumo klubo kaltės.

                (b) Sunumeruotos, užrakinamos raktu. Tokių spintelių yra mažiau. Klientas kiekvieno apsilankymo metu raktą (skaičius ribotas) gali pasiimti registratūroje. Klientas pagal rakto numerį susiranda spintelę. Viso lankymosi Sveikatingumo klube metu Klientas raktą turi nešiotis su savimi.

Bendrosios klientų saugaus elgesio Sveikatingumo klube taisyklės

3.1. Sveikatingumo klube ir jo teritorijoje Klientas privalo:

3.1.1. Atsakingai ir rūpestingai naudotis Sveikatingumo klubo teikiamomis Paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Paslaugomis nepadarytų žalos sau, Sveikatingumo klubo, savo, kitų Sveikatingumo klubo Klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui.

3.1.2. Prieš naudojantis Sveikatingumo klubo įranga ir inventoriumi, susipažinti su Sveikatingumo klubo patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir inventoriumi, bet kreiptis į atsakingus Sveikatingumo klubo darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo.

3.1.3. Naudotis Sveikatingumo klubo įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka; nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi.

3.1.4. Netrukdyti kitiems Klientams naudotis Sveikatingumo klubo Paslaugomis. Klientai, pastebėję kitų Klientų netinkamą elgesį, kuris trukdo naudotis Paslaugomis kitiems Klientams arba gali grėsti kitų Klientų saugumui ar sveikatai, turi pranešti apie tai Sveikatingumo klubo atsakingam darbuotojui.

3.1.5. Nedelsiant informuoti Sveikatingumo klubo darbuotojus apie savo ar kitų Klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Sveikatingumo klubo Paslaugomis.

3.1.6. Treniruoklių salėje yra privaloma sportinė apranga bei uždara sportinė avalynė, stabiliai laikanti pėdą.

3.1.7. Atlikus pratimus ar baigus grupinę treniruotę, treniruokliai privalo būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems Klientams, treniruoklių priedai, kita įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.

3.2. Sveikatingumo klube ir jo teritorijoje Klientams draudžiama:

3.2.1. Fotografuoti ir filmuoti Sveikatingumo klube, neturint raštiško Sveikatingumo klubo vadovybės leidimo.

3.2.2. Teikti Sveikatingumo klubo Klientams sveikatingumo ar panašaus pobūdžio paslaugas, konsultuoti, treniruoti Klientus, negavus Sveikatingumo klubo sutikimo/ neįsigijus tam skirtos Narystės (Narystė skirta tik asmeniniams treneriams).

3.2.3. Įsinešti ar vartoti alkoholį, kitas psichotropines medžiagas; įsinešti ar vartoti bet kokius gėrimus stiklinėje taroje.

3.2.4. Atlikti pratimus ant treniruoklių ar kilimėlių nepasitiesus rankšluosčio.

3.3. Klientas yra informuotas ir sutinka, kad Sveikatingumo klubo treniruoklių salėje jis dirbs (sportuos) savarankiškai, pats pasirinkdamas konkrečius Sveikatingumo klubo treniruoklius, įrankius, įrengimus, taip pat fizinį krūvį pagal savo individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui, gydytojų rekomendacijas. Sveikatingumo klubo darbuotojų treniruoklių salėje nebus, Kliento treniruotė treniruoklių salėje nebus prižiūrima.

3.4. Atsižvelgiant į Sveikatingumo klubo darbo ir klientų aptarnavimo specifiką ir į tai, kad Klientai savarankiškai naudojasi Sveikatingumo klubo Paslaugomis, Klientai yra informuoti ir sutinka, kad atskiromis Sveikatingumo klubo darbo valandomis Sveikatingumo klubo patalpose gali nebūti jo darbuotojų.

3.5. Vietos Rezervacija grupiniuose užsiėmimuose

3.5.1. Klientas, norintis dalyvauti grupiniuose užsiėmimuose, privalo iš anksto rezervuoti vietą Sveikatingumo klubo interneto svetainėje, ar mobiliojoje programėlėje arba Sveikatingumo klube. Sveikatingumo klubo grupiniuose užsiėmimuose vietų skaičius yra ribotas ir nerezervavus vietos Sveikatingumo klubas negarantuoja, kad užsiėmime bus laisvų vietų bei jame bus galima dalyvauti.

3.5.2. Grupiniai užsiėmimai vyksta, jei treniruotėje dalyvauja ne mažiau nei 5 (penki) Klientai.

3.5.3. Jei Klientas negali atvykti į iš anksto rezervuotą grupinį užsiėmimą, jis privalo savarankiškai Rezervaciją atšaukti. Atšaukimas galimas tik likus daugiau nei 120 (šimtą dvidešimt) min. iki užsiėmimo pradžios. 

3.5.4. Grupinių užsiėmimų Rezervacija galima 3 (tris) dienas iki užsiėmimo pradžios. Rezervuoti galima ne daugiau kaip 3 (tris) grupinius užsiėmimus per dieną.

3.5.5. Jei Klientas rezervavo vietą grupinėje treniruotėje ir treniruotėje nedalyvavo 2 (du) kartus per 2 (dvi) kalendorines savaites, Klientui išjungiama treniruočių Rezervavimo teisė 14 (keturiolikai) dienų nuo antro nedalyvavimo dienos.

3.5.6. Prasidėjus grupiniam užsiėmimui, Klientas privalo būti įėjęs į Sveikatingumo klubą, kitaip jo Rezervacija negalioja.

3.6. Saugaus elgesio taisyklės vandens zonoje ir pirtyse:

3.6.1. Prieš apsilankymą baseino zonoje Klientas privalo nusiprausti duše. Taip pat Klientams rekomenduojama nusiprausti duše pasinaudojus tualetu, prieš einant į pirtis bei jomis pasinaudojus.

3.6.2. Baseino zonoje Klientai privalo dėvėti tik tam skirtą maudymosi aprangą, avėti šlepetes neslidžiu padu. Taip pat Klientams rekomenduojama dėvėti maudymosi kepuraitę.

3.6.3. Klientai, kurie lanko plaukimo pamokas, privalo turėti: rankšluostį, maudymosi aprangą, gumines šlepetes neslidžiu padu, maudymosi kepuraitę ir maudymosi akinukus.

3.6.4. Įlipti ir išlipti iš baseino galima tik naudojantis specialiomis tam skirtomis kopėtėlėmis ar laiptais.

3.6.5. Klientai privalo laikytis pirties naudojimosi taisyklių, kurios yra užklijuotos ant pirties durų, bei klausyti plaukimo instruktorių bei baseino prižiūrėtojų nurodymų.

3.6.6. Pirtyse, kuriose įrengti mediniai gultai, kiekvienas Klientas privalo pasitiesti rankšluostį.

3.6.7. Dėl naudojimosi pirtimi trukmės Klientams rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju. Vaikams iki 8 metų amžiaus imtinai nerekomenduojama būti pirtyse.

3.6.8. Nepilnamečiai iki 3 metų amžiaus imtinai ir vyresni Nepilnamečiai, kurie nelaiko šlapimo, privalo dėvėti specialias vandens zonai pritaikytas skysčių į išorę nepraleidžiančias sauskelnes bei gali būti tik vaikų baseine ir tik prižiūrimi tėvų / globėjų.

3.6.9. Nepilnamečiai iki 4 metų amžiaus imtinai kartu su tėvais / globėjais į Sveikatingumo klubą apsilankymui vandens zonoje įleidžiami nemokamai, pateikus atitinkamą vaiko asmens dokumentą.

3.7. Plaukimo treniruočių metu:

3.7.1. Nepilnamečiai, lankantys plaukimo treniruotes, patekti į vandens zoną gali tik tuomet, kai tai leidžia plaukimo treniruotes vedantis plaukimo treneris ir tik lydint plaukimo treneriui arba kitam Sveikatingumo klubo darbuotojui.

3.7.2. Lydintieji vaikų plaukimo treniruočių metu į vandens zoną gali patekti tik palikę rūbinėje lauko drabužius ir persiavę avalynę į tinkamą avėti vandens zonoje.

3.7.3. Pasibaigus plaukimo treniruotei, Nepilnamečiai vandens zonoje gali likti tik tuo atveju, jeigu šalia yra Lydintieji, kurie prisiima tiesioginę atsakomybę už Nepilnamečio saugumą. Lydintieji privalo užtikrinti, kad Nepilnamečiai, kurie lieka vandens zonoje po plaukimo treniruočių, neliktų vieni be Lydinčiojo priežiūros.

3.7.4. Kai plaukimo treniruotes lanko Nepilnamečiai Klientai, jų tėvai / globėjai / rūpintojai privalo:

                (a) raštu patvirtinti savo susipažinimą su Taisyklėmis ir jų laikytis;

                (b) prieš Nepilnamečiui pradedant naudotis Sveikatingumo klubo Paslaugomis, skirtomis Nepilnamečiams, užtikrinti, kad Nepilnametis pasitikrintų sveikatą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje;

                (c) prieš Nepilnamečiui pradedant naudotis Sveikatingumo klubo Paslaugomis, užtikrinti Nepilnamečio susipažinimą su Taisyklėmis;

                (d) informuoti Sveikatingumo klubo personalą apie Nepilnamečio sveikatos būklę (lėtines ir ūmines ligas, alergijas ir t. t.) arba elgesio ir bendravimo ypatumus (padidintą jautrumą, hiperaktyvumą ir pan.). Nepilnamečiai privalo pristatyti gydytojo pažymą, kad jiems leidžiama naudotis Sveikatingumo klubo Paslaugomis, nurodant, kokios išskirtinės priežiūros sąlygos ar fizinis krūvis jam rekomenduojamas. Tėvai / globėjai / rūpintojai, leisdami Nepilnamečiui naudotis Sveikatingumo klubo Paslaugomis, tačiau nepateikę Nepilnamečio sveikatos pažymos, prisiima visą atsakomybę dėl Nepilnamečio sveikatos būklės, išskyrus atvejus, kai žala Nepilnamečio sveikatos būklei atsirado dėl Sveikatingumo klubo kaltės;

                (e) Nepilnamečius bei jų grupes turi lydėti ir prižiūrėti Lydintysis (-ieji). Rekomenduojama, kad:

                (f) Nepilnamečiai gali lankytis:

3.7.5. Vaikai iki 6 metų imtinai įleidžiami į bet kurios lyties persirengimo patalpas ir dušines su Lydinčiuoju arba vieni. Vaikai nuo 7 metų amžiaus renkasi savo lytį atitinkančias persirengimo patalpas ir persirengia vieni, Lydintysis, gali kreiptis į tos pačios lyties kaip vaikas Sveikatingumo klubo darbuotojus ir esant galimybei darbuotojas gali padėti vaikui persirengti.

3.7.6. Lydintieji gali stebėti Nepilnamečių plaukimo treniruotes baseino zonoje, padėti jiems nusiprausti bei persirengti, laikantis šiose Taisyklėse įtvirtintų nuostatų. Lydintieji privalo pasirašytinai susipažinti su Taisyklėmis bei jų laikytis. Lydintieji visiškai atsako už Nepilnamečių saugumą, išskyrus atvejus, kai žala Nepilnamečiu atsirado dėl Sveikatingumo klubo kaltės.

3.8. Vandens zonoje ir pirtyse draudžiama:

3.8.1. vykstant vandens aerobikos užsiėmimams bei grupinių plaukimo mokymų metu naudotis vandens kaskadomis;

3.8.2. lankytis sergant infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir / arba kitų sveikatos sutrikimų, keliančių pavojų paties asmens ar kitų Klientų sveikatai ir / arba gyvybei;

3.8.3. dėvėti avalynę ir aprangą, su kuria buvo sportuojama kitose zonose;

3.8.4. šokinėti į baseiną, stumdytis, bėgioti, trukdyti naudotis vandens zonos ir pirčių Paslaugomis kitiems Klientams;

3.8.5. neklausyti plaukimo instruktoriaus ir/arba kitų Sveikatingumo klubo darbuotojų nurodymų;

3.8.6. pilti ant pirčių kaitinimo elementų atsineštą skystį bei ledo kubelius iš ledo kambario;

3.8.7. liestis prie pirčių kaitinimo elementų, elgtis neatsargiai;

3.8.8. suaugusiems Klientams ir vaikams, vyresniems nei 8 metai imtinai arba aukštesniems nei 130 cm ūgio, draudžiama būti vaikų baseine, išskyrus atvejus, kai vaikų baseine plaukimo treneris veda plaukimo treniruotę;

3.8.9. iki 8 metų imtinai ir žemesniems nei 130 cm ūgio vaikams nerekomenduojama būti sūkurinėse voniose bei infraraudonųjų spindulių pirtyje;

3.8.10. pasibaigus plaukimo treniruotei Nepilnamečiams likti vandens zonoje, jeigu šalia nėra Lydinčiojo, kuris prisiima tiesioginę atsakomybę už Nepilnamečio saugumą;

3.8.11. Sveikatingumo akademijos Klientas privalo turėti rankšluostį, sportinę aprangą, avalynę ir gertuvę.

3.9. Ribojimai Nepilnamečiams:

3.9.1. Nepilnamečiams ( iki 15 metų amžiaus) draudžiama sportuoti ir būti treniruoklių salėje nepriklausomai nuo to, ar kartu su juo yra Lydintysis ir / arba jo tėvai / globėjai yra pateikę prašymą, kad jų Nepilnametis sportuotų treniruoklių salėje. Šio punkto nesilaikymas laikomas grubiu Taisyklių pažeidimu, atleidžiančiu Sveikatingumo klubą nuo bet kokios atsiradusios žalos ar atsakomybės, įskaitant ir dėl atsiradusių sveikatos sutrikimų.

3.9.2. Nepilnamečiai bei Lydintieji Taisyklių nustatyta tvarka įleidžiami į Sveikatingumo klubą tik, kai Nepilnamečiai bei Lydintieji yra su Apyrankėmis, kurios yra išduodamos Sveikatingumo klubo registratūroje prieš apsilankymą. Apyrankės privalo būti segimos viso buvimo Sveikatingumo klube metu. Apyrankes nusisegti galima tik perėjus sukamuosius vartelius į Sveikatingumo klubo registratūros erdvę arba kai tėvai / globėjai pasiima Nepilnametį iš vaikų kambario. Pastebėjus, kad Nepilnametis yra be Apyrankės ir / arba jį Lydinčiojo priežiūros, Nepilnametis privalo nedelsiant palikti vandens / Sveikatingumo zoną iki kol yra surandami Lydintieji. Lydinčiųjų paieška paskelbiama per mikrofoną. Lydintysis turi nedelsiant reaguoti į skelbiamą informaciją ir informuoti Sveikatingumo klubo personalą apie jo lydimą Nepilnametį. Sveikatingumo klubo personalas turi teisę duoti privalomus nurodymus Nepilnamečiui ir Lydinčiajam nedelsiant palikti vandens / Sveikatingumo zoną ir / arba imtis visų būtinų priemonių, įskaitant priverstinį išvedimą tam, kad toks Nepilnametis ir Lydintysis nedelsiant paliktų vandens / Sveikatingumo zoną.

Klientų teisės ir pareigos, atsakomybė

4.1. Klientas turi teisę:

4.1.1. Įsigijęs pasirinktos trukmės Narystę arba Vienkartinį apsilankymą, naudotis Sveikatingumo klubo Paslaugomis.

4.1.2. Atsisakyti Paslaugų Sutartyje nurodyta tvarka..

4.1.3. Atsisakyti Paslaugų kritinių ligų (3 Priedas) atveju ir reikalauti grąžinti už Narystę sumokėtų įmokų dalies, proporcingos laikotarpiui, nuo Sveikatingumo klubo nelankymo dėl ligos iki Narystės galiojimo pabaigos, tik pateikus įrodančius dokumentus;

4.2. Klientas įsipareigoja:

4.2.1. Atsakingai ir rūpestingai naudotis Sveikatingumo klubo teikiamomis Paslaugomis, turtu ir inventoriumi.

4.2.2. Lankydamasis Sveikatingumo klube laikytis šių Taisyklių.

4.2.3. Būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų).

4.2.4. Lankytis tik Sveikatingumo klubo Klientams skirtose patalpose.

4.2.5. Atlyginti Sveikatingumo klubo patirtus tiesioginius nuostolius, jei vienašališkai ir ne dėl Sveikatingumo klubo kaltės nutraukia Narystės galiojimą nepasibaigus Narystės galiojimo terminui arba Narystę nutraukia Sveikatingumo klubas dėl Kliento kaltės.

4.2.6. Atlyginti Sveikatingumo klubui materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl Kliento kaltės ar su juo atvykusių Nepilnamečių kaltės pagal Sveikatingumo klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Klientas privalo atlyginti Sveikatingumo klubui padarytą žalą ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam Klientui pateikimo dienos, išskyrus atvejus, jeigu Sveikatingumo klubo administracijos sutikimu su Klientu buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas.

4.3. Klientų atsakomybė:

4.3.1. Klientai, turintys sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų patiems Klientams ar kitų Klientų sveikatai ir/arba gyvybei, privalo apie šiuos sutrikimus informuoti Sveikatingumo klubą.

4.3.2. Klientas yra informuotas ir sutinka, kad Sveikatingumo klubas suteikia Klientams galimybę naudotis Paslaugomis, tačiau nevertina šių Paslaugų įtakos konkretaus Kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio Klientui, t. y. Sveikatingumo klubo teikiamos Paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus Kliento sveikatos būklę, gali daryti neigiamą įtaką Kliento sveikatai, todėl Klientas privalo būti atsargus ir rūpestingas, nuspręsdamas lankyti Sveikatingumo klubą bei pasirinkdamas konkrečias jo teikiamas Paslaugas..

4.3.3. Sveikatingumo klubo darbuotojams kilus pagrįstų abejonių dėl Kliento sveikatos būklės, Sveikatingumo klubo darbuotojas turi teisę paprašyti, kad Klientas pateiktų gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę. Klientų Sveikatingumo klubui pateiktos gydytojų pažymos nėra tvarkomos automatiniu būdu ir nėra sisteminamos ar skirtos sudaryti duomenų sistemą.

4.3.4. Klientas, prieš pasirinkdamas konkrečias Sveikatingumo klubo Paslaugas, privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių Paslaugų galimą poveikį jam, t. y. Klientas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Sveikatingumo klubą bei naudotis jo teikiamomis Paslaugomis.

4.3.5. Klientai, naudodamiesi Sveikatingumo klube esančiomis priemonėmis bei Paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui.

4.3.6. Visa atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sveikatingumo klube, tenka Klientui, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sveikatingumo klubo ar Sveikatingumo klubo darbuotojų kaltės.

Sveikatingumo klubo teisės ir pareigos, atsakomybė

5.1. Sveikatingumo klubas turi teisę:

5.1.1. Keisti Sveikatingumo klubo darbo laiką, taip pat keisti atskirų Sveikatingumo klubo zonų darbo laiką ir reguliuoti galimybę į jas patekti Nepilnamečiams. Apie tokius pakeitimus Klientai informuojami Taisyklių 5.2.1. punkte nurodyta tvarka.

5.1.2. Atlikdamas profilaktikos darbus, neteikti Paslaugų iki 48 (keturiasdešimt aštuonių) valandų.

5.1.3. Nustatyti kitas atskirų Narysčių ar Vienkartinių apsilankymų, platinamų Sveikatingumo klubo vykdomų akcijų metu, galiojimo taisykles ir sąlygas (išimtis iš šių Taisyklių), kurios yra privalomos Klientams, įsigijusiems tokias akcijines Narystes. Tokios Sveikatingumo klubo vykdomų akcijų metu platinamų Narysčių išimtinės taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos atitinkamos akcijos sąlygose ir Sveikatingumo klubo interneto svetainėje.

5.1.4. Kilus pagrįstų abejonių dėl Kliento sveikatos būklės, paprašyti Kliento nutraukti treniruotę ir rekomenduoti pasikonsultuoti su gydytoju. Prašyti pateikti gydytojo pažymą, leidžiančią naudotis Sveikatingumo klubo teikiamomis Paslaugomis.

5.1.5. Neteikti atitinkamų Paslaugų asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų Klientų sveikatai ir / arba gyvybei, saugumui, taip pat higieninei baseinų, vonių ar pirčių būklei (užkrečiamos ligos, inkontinencija, kiti nelaikymai ir kt.).

5.1.6. Pareikalauti Klientų, pažeidusių šių Taisyklių 3.2.1, 3.2.2. ir 3.2.3. punktus nutraukti naudojimąsi Sveikatingumo klubo teikiamomis Paslaugomis bei palikti Sveikatingumo klubo patalpas, neatlyginant dėl to Kliento patirtų nuostolių.

5.1.7. Klientams, pažeidusiems šių Taisyklių 3.2.1, 3.2.2. ir 3.2.3. punktus, taip pat tais atvejais, kai Klientas savo elgesiu sukelia grėsmę kitiems Sveikatingumo klubo Klientams arba Sveikatingumo klube apsilanko neblaivus ir neklauso Sveikatingumo klubo darbuotojų nurodymų, nutraukti Kliento Narystės galiojimą nedelsiant ir neįleisti į Sveikatingumo klubą. Šiuo atveju Klientui grąžinama už Narystę sumokėto Paslaugų mokesčio dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam iki Narystės galiojimo pabaigos, atskaičius Sveikatingumo klubo patirtus tiesioginius pagrįstus nuostolius dėl Taisyklių nesilaikymo.

5.2. Sveikatingumo klubas įsipareigoja:

5.2.1. Ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas informuoti Klientus apie Sveikatingumo klubo darbo laiko pasikeitimus, pakabindamas atitinkamus skelbimus kiekviename Sveikatingumo klube matomoje vietoje bei pateikdamas atitinkamą informaciją Sveikatingumo klubo interneto svetainėje.

5.2.2. Ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas informuoti Klientus apie tvarkaraščių pakeitimus, pakabindamas atitinkamus skelbimus kiekviename Sveikatingumo klube matomoje vietoje bei pateikdamas atitinkamą informaciją Sveikatingumo klubo interneto svetainėje.

5.2.3. Teikti Paslaugas visą Narystės galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai Sveikatingumo klubas yra uždaromas dėl priežasčių, nesusijusių su Klientu, įskaitant, bet neapsiribojant, avarijų padarinių šalinimui, planiniam remontui, dėl sanitarinės higienos, šalyje ar savivaldybėje, kurioje yra konkretus Sveikatingumo klubas, paskelbus ekstremalią situaciją, karantiną ir pan., ir dėl to negalima naudotis Paslaugomis.

5.2.4. Sustabdyti ir pratęsti Kliento Narystės galiojimą tokiam laikotarpiui, kai Sveikatingumo klubas buvo uždarytas dėl šiose Taisyklėse išvardintų priežasčių, išskyrus valstybinių švenčių dienas.

5.3. Sveikatingumo klubo atsakomybė

5.3.1. Sveikatingumo klubas neatlygina Klientui dėl jo teikiamų Paslaugų Kliento sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sveikatingumo klubo ar jo darbuotojų kaltės. Klientas patvirtina, kad jis buvo tinkamai informuotas bei žino ir supranta, kad Sveikatingumo klubas ir jo darbuotojai nėra atsakingi prieš Klientą, jeigu pats Klientas (įskaitant Nepilnamečius ir Lydinčiuosius) nesilaiko visuotinai įprastų saugaus elgesio reikalavimų ir / arba Sveikatingumo klubo personalo nurodymų ir / arba Taisyklių.

5.3.2. Jeigu Sveikatingumo klube įvykus nelaimingam atsitikimui, kurio metu yra sutrikdoma Kliento sveikata, Klientas atsisako kviesti greitąją medicinos pagalbą arba pasišalina iki atvykstant greitajai medicinos pagalbai arba atvykus greitajai medicinos pagalbai atsisako, kad jam būtų suteikta pagalba, tokiais atvejais Klientas atsako už visą dėl to patirtą žalą, išskyrus tuos atvejus, kai žala atsirado dėl Sveikatingumo klubo kaltės.

5.3.3. Sveikatingumo klubas neturi įsipareigojimo atlyginti Kliento patirtus nepatogumus, jeigu tvarkaraštyje nurodytą treniruotę veda kitas užsiėmimo instruktorius arba treniruotė neįvyko dėl objektyvių pateisinamų priežasčių ir apie tai Klientai buvo nedelsiant informuoti skelbimuose, iškabintuose kiekviename Sveikatingumo klube matomoje vietoje bei Sveikatingumo klubo interneto svetainėje.

Baigiamosios nuostatos

6.1. Sveikatingumo klubas ir Klientas, vykdydami Sutartį ir Taisykles, bendradarbiauja ir kooperuojasi, siekia abiem ekonomiškiausio Sutarties ir Taisyklių vykdymo būdo. Sutarties ir Taisyklių vykdymą, ketinamas pakeisti Sutarties ar Taisyklių vykdymo sąlygas ir kitas aplinkybes Sveikatingumo klubas ir Klientas gali aptarti raštu, telefonu ar Paslaugų teikimo vietoje. Bet koks Sutarties sąlygų pakeitimas įsigalioja nuo susitarimo sudarymo, kuris gali būti įtvirtinamas vienu iš šių būdų:

                (a) pasirašant ar apsikeičiant pasirašytais dokumentais Paslaugų teikimo vietoje;

                (b) apsikeičiant pasirašytais dokumentais registruotų ar kurjerių paštu;

                (c) apsikeičiant kvalifikuotu elektroniniu parašu (pavyzdžiui, mobiliuoju elektroniniu parašu) pasirašytais dokumentais elektroninėmis priemonėmis;

                (d) apsikeičiant dokumento skaitmeninėmis kopijomis el. paštu (.pdf ar kita atitinkama forma);

                (e) Sveikatingumo klubo interneto svetainėje, jeigu tokia galimybė yra sudaryta;

                (f) jeigu Sveikatingumo klubas ir Klientas susitaria telefonu, Sveikatingumo klubui išsiuntus Klientui informaciją apie pakeitimus elektroniniu paštu ir Klientui ją patvirtinus elektroniniu paštu.

6.2. Elektroniniu paštu išsiųstas pranešimas ar kita informacija bus laikoma gauta jos faktinio išsiuntimo dieną arba kitą darbo dieną, jeigu elektroninio laiško išsiuntimo diena buvo ne darbo diena arba jeigu elektroninis laiškas buvo išsiųstas darbo dienomis po 17.00 val. (pranešimo ar informacijos gavėjo vietos laiku). Registruotu ar kurjerių paštu siunčiami pranešimai ar kita informacija yra laikomi tinkamai įteiktais, kai yra išsiųsti atitinkamai registruotu ar kurjerių paštu.

6.3. Bet kokius ginčus šalys sieks spręsti taikiai, tačiau jei ginčo nepavyktų išspręsti, Klientas visada gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, Vilnius, www.vvtat.lt), užpildyti prašymo formą EGS sistemoje http://ec.europa.eu/odr/ arba tiesiogiai į kompetentingą teismą.

6.4. Išsamios ir aktualios redakcijos Sveikatingumo klubo Taisyklės pateikiamos ir su jomis galima susipažinti Sveikatingumo klubo internetinėje svetainėje, Sveikatingumo klubo registratūroje ir/ ar skelbimų lentoje.

6.5. Pasirašydamas Formoje, Klientas savo parašu patvirtina, kad Klientas su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes.

6.6. Nepilnamečių tėvai / globėjai, pasirašydami Formoje, patvirtina faktą, kad:

                (a) Nepilnamečio sveikatos būklė leidžia jam naudotis Sveikatingumo klubo Paslaugomis;

                (b) Nepilnametis susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis;

                (c) Nepilnamečio Sveikatingumo klubui bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus atlyginta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

                (d) jie atsako už Nepilnamečio elgesį Sveikatingumo klube bei bet kokį Nepilnamečio sveikatos sutrikimą, atsiradusį dėl Nepilnamečio nepriežiūros ar netinkamos priežiūros ar kitokių savo, kaip tėvų (globėjų), pareigų nevykdymo, išskyrus atvejus, kai žala atsirado dėl Sveikatingumo klubo kaltės.

6.7. UAB „Impuls LTU“ turi teisę be atskiro išankstinio Kliento sutikimo, informavus Klientą raštu, perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš Sutarties, bet kuriam su Paslaugų teikėju susijusiam ar nesusijusiam asmeniui, jeigu teisių ir pareigų perleidimo metu nesumažinamos Sutartimi Klientui suteikiamos garantijos.

Priedai:
Kritinių ligų sąrašas

logo