1. Sąvokos

1.1 Šiose Taisyklėse didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes:

Klientas – reiškia asmenį, kuris pats ar kurio nepilnametis vaikas (-ai) naudojasi Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis pagal su Klientu sudarytą Sutartį;

Paslaugos – reiškia Paslaugų teikėjo organizuojamą IMPULS plaukimo akademiją, kurios metu plaukimo treneriai moko plaukti arba jau mokantys gali patobulinti plaukimo techniką bei įgūdžius;

Paslaugų teikėjas – reiškia UAB „Impuls LTU“, juridinio asmens kodas 302632507, buveinės adresas Kareivių g. 14, Vilnius;

Akademija – reiškia IMPULS plaukimo akademiją (vykstančią konkrečiame Paslaugų teikimo sporto klube), kuri yra skirta norintiems išmokti plaukti arba jau mokantiems ir ketinantiems patobulinti plaukimo techniką bei įgūdžius;

Sutartis – reiškia Paslaugų teikimo sutartį, kurią privalo sudaryti Klientas ir Paslaugų teikėjas prieš pradėdamas lankyti Akademiją;

Šalys – reiškia Klientą ir Paslaugų teikėją kartu;

Taisyklės – reiškia šias naudojimosi Akademijos Paslaugomis taisykles (įskaitant priedus), kurios yra neatskiriama Sutarties dalies. Esant prieštaravimams tarp Sutarties ir Taisyklių nuostatų viršenybę turi Taisyklių nuostatos. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada atnaujinti / pakeisti Taisykles apie tai įspėjęs Klientus interneto tinklapyje www.impuls.lt.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Teisę naudotis Akademijos paslaugomis turi asmenys Paslaugų teikėjo nustatyta tvarka įsigiję Akademijos narystę ir sumokėję mokestį bei raštu patvirtinę, kad yra pilnai susipažinę su šiomis Taisyklėmis. Už nepilnamečius klientus iki 16 metų pasirašo jų tėvai (globėjai), nuo 16 metų – kartu su tėvais (globėjais) pasirašo ir pats nepilnametis.
2.2. Taisyklės privalomos visiems Akademijos Klientams nepriklausomai nuo jų amžiaus.
2.3. Klientas pats asmeniškai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis Akademijos teikiamomis Paslaugomis.
2.4. Kai Akademiją lanko nepilnamečiai vaikai, tokių nepilnamečių vaikų tėvai / globėjai / rūpintojai privalo:
2.4.1. raštu patvirtinti savo susipažinimą su Taisyklėmis ir jų laikytis;
2.4.2. prieš nepilnamečiui vaikui pradedant lankyti Akademiją, užtikrinti nepilnamečio vaiko susipažinimą su Taisyklėmis;
2.4.3. informuoti Akademijos personalą apie nepilnamečio vaiko sveikatos būklę (lėtines ir ūminės ligas, alergijas ir t.t.) arba elgesio ir bendravimo ypatumus (padidintą jautrumą, hiperaktyvumą ir pan.). Nepilnamečiai vaikai privalo pristatyti gydytojo pažymą, kad vaikui leidžiama dalyvauti Akademijos organizuojamuose užsiėmimuose, nurodant kokios išskirtinės priežiūros sąlygos ar fizinis krūvis jam rekomenduojamas. Tėvai / globėjai / rūpintojai, leisdami nepilnametį vaiką į Akademiją, tačiau nepateikę nepilnamečio vaiko sveikatos pažymos, prisiima visą atsakomybę dėl nepilnamečio vaiko sveikatos būklės;
2.4.4. atsižvelgti į Akademijos personalo pastabas dėl netinkamo jų nepilnamečio vaiko elgesio Akademijos metu. Vaikai, kurių elgesys būna nesaugus jiems patiems ir aplinkiniams, nepagarbus Akademijos personalo atžvilgiu, gali būti nedelsiant pašalinami iš Akademijos apie tai pranešus tėvams / globėjams / rūpintojams.
2.5. Nepilnamečius vaikus iki 16 metų lydintys suaugusieji gali stebėti Akademijoje vykstančias nepilnamečių vaikų plaukimo treniruotes baseino zonoje, padėti jiems nusiprausti bei persirengti, laikantis šiose Taisyklėse ir Sutartyje įtvirtintų nuostatų. Nepilnamečius vaikus iki 16 metų lydintys suaugusieji pilnai atsako už jų saugumą. Suaugusieji, lydintys nepilnamečius vaikus iki 16 metų, Akademijos treniruočių metu į vandens zoną gali patekti tik palikę rūbinėje lauko drabužius ir persiavę avalynę į tinkamą avėti vandens zonoje. Baseino zonoje draudžiama filmuoti ir fotografuoti (saugant kitų klientų privatumą).
2.6. Nepilnamečiai vaikai iki 16 metų ir juos lydintys asmenys (jei tokie yra) į persirengimo rūbines yra įleidžiami ne anksčiau kaip likus 10 minučių iki treniruotės pradžios.
2.7. Nepilnamečiai vaikai iki 16 metų bei juos lydintys suaugusieji yra įleidžiami į Akademijos vandens zoną tik kai nepilnamečiai vaikai iki 16 metų ir juos lydintys suaugusieji yra su specialiomis vienkartinėmis apyrankėmis, kurios yra išduodamos atitinkamo Paslaugų teikėjo sveikatingumo klubo registratūroje prieš apsilankymą. Specialios apyrankės yra skirtos Akademijos personalui identifikuoti Akademiją lankančius nepilnamečius vaikus iki 16 metų esančius vandens zonoje. Vienkartinės apyrankės privalo būti segimos viso buvimo vandens zonoje metu. Apyrankes nusisegti galima tik išėjus iš vandens zonos ir perėjus sukamuosius vartelius į atitinkamo sveikatingumo klubo registratūros erdvę. Pastebėjus, kad nepilnametis vaikas iki 16 metų yra be specialios vienkartinės apyrankės, jis nedelsiant turi palikti vandens zoną. Jei suaugusiųjų lydinčių asmenų nėra šalia ir jų paieška užtrunka, nepilnametis vaikas iki 16 metų turi nedelsiant palikti (visais atvejais Akademijos personalas turi teisę išvesti tokį nepilnametį vaiką) iš vandens zonos. Nepilnametį vaiką iki 16 metų lydinčių asmenų paieška paskelbiama per radijo ryšį. Tokie lydintys asmenys turi nedelsiant reaguoti į skelbiamą informaciją ir informuoti Akademijos personalą apie jo lydimą nepilnametį vaiką.
2.8. Klientas atsako už savo bei Kliento nepilnamečio vaiko(-ų) Akademijos metu padarytą žalą ir užtikrina savo bei Kliento vaiko(-ų) kitiems asmenims, turtui ar Paslaugų teikėjui, jo darbuotojams bei kitiems tretiesiems asmenims padarytos turtinės ar neturtinės žalos atlyginimą teisės aktų nustatyta tvarka.
2.9. Paslaugų teikėjas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už Akademijoje esančio Kliento saugumą. Kliento saugumas ir sveikata garantuojama tik tuo atveju, kai Klientas Akademijos priemones naudoja pagal paskirtį, laikosi Akademijos personalo nurodymų, saugaus elgesio reikalavimų, Taisyklių ir Sutarties reikalavimų.

3. Akademijos metu Klientas privalo

3.1. laikytis Akademijos personalo nurodymų dėl Akademijos tvarkos, taip pat kitų nurodymų, kurie užtikrina sveikas ir saugias buvimo Akademijos sąlygas bei netrukdytų kitiems Akademijoje / sveikatingumo klube esantiems asmenims;
3.2. Klientas patekti į vandens zoną, kurioje vyks Akademijos užsiėmimai, gali tik tuomet kai tai leidžia plaukimo treniruotes vedantis plaukimo treneris ir tik lydint plaukimo treneriui arba kitam Akademijos personalo darbuotojui;
3.3. nepalikti Akademijos užsiėmimų be Akademijos personalo leidimo;
3.4. pasibaigus Akademijos užsiėmimams nedelsiant palikti baseino ir vandens zoną ir lydint Akademijos personalo atsakingam asmeniui keliauti į persirengimo kambarius;
3.5. kaskart grąžinti raktą nuo persirengimo spintelės bei apyrankę (kai ji privaloma nepilnamečiam vaikui ar jį lydinčiam suaugusiajam).

4. Akademijos metu Klientui draudžiama

4.1. pasibaigus Akademijoje vykstančiai plaukimo treniruotei likti vandens zonoje, nebent Klientas turi tuo atveju jei kartu yra juos lydintis suaugusysis, kuris prisiima visą i bet kokią atsakomybę už nepilnamečio vaiko iki 16 metų saugumą visą jo buvimo baseino zonoje ir sveikatingumo klube laiką;
4.2. bėgioti, stumdytis baseino, sūkurinių vonių ir pirčių zonoje;
4.3. šokinėti į baseiną, sūkurines vonias. Įlipti / išlipti iš baseino, sūkurinių vonių galima tik leidus Akademijos personalui ir tik naudojantis tam skirtais laipteliais;
4.4. Akademijos užsiėmimų metu, baseino, sūkurinių vonių ir pirčių zonoje valgyti (įskaitant kramtyti kramtomąją gumą) ir / ar gerti;
4.5. naudotis pirtimis (sauna ir garine), baseinu, sūkurinėmis voniomis, pirtimis, esančiomis bendroje zonoje, be Akademijos personalo leidimo ir priežiūros;
4.6. liestis prie pirtyse esančių metalinių įrenginių (krosnelių, garų purkštukų ir kt.).

5. Akademijos metu Klientas privalo turėti

5.1. rankšluostį;
5.2. maudymosi kostiumėlį;
5.3. gumines šlepetes – neslidžiu padu. Klientui nesilaikant šio reikalavimo ir dėl to susižalojus, Akademijos personalas ir Paslaugų teikėjas neprisiima jokios atsakomybės;
5.4. maudymosi kepuraitę;
5.5. maudymosi akinukus;

Aš ............................................................................ būdamas savo vaiko ..........................................................., gimusio ................ įstatyminiu atstovu su šiomis Taisyklėmis susipažinau bei supažindinau savo vaiką, sutinku ir įsipareigoju jų laikytis.
..................................................................................
(parašas, data)

 

 

Dar daugiau treniruočių jūsų tikslams

Rugsėjo 22, 2020

IMPULS startuoja naujas treniruočių sezonas! Mūsų treneriai jums paruošė dar daugiau treniruočių ir ne vieną naujieną.

Plačiau